Havan - Span Arts
17469
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17469,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

SPAN

Celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig
Arts as social change in rural Wales

Ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd a chymunedau gwledig yn greadigol

Archebu

 • Sonic Spider: Musicians Workshop
  Sonic Spider: Musicians Workshop
  Iau 25 Gor 2024 10:00
  Narberth Scout Hut
 • SPAN Arts AGM - In person ticket
  SPAN Arts AGM - In person ticket
  Mercher 31 Gor 2024 18:00
  Span Arts Building, Narberth
 • Narberth Planters Workshops
  Narberth Planters Workshops
  Iau 1 Aws - Mercher 4 Med
  Span Arts Building, Narberth
 • BAMBOO by NoFit State
  BAMBOO by NoFit State
  Sadwrn 10 Aws - Sadwrn 10 Aws
  Colby Woodland Gardens
 • The Gentle Painting Project
  The Gentle Painting Project
  Mercher 18 Med - Sadwrn 28 Med
 •  ❱
  ❰ 

Cymryd rhan yn ein prosiectau

 • Straeon Cariad at Natur
  Comisiwn celfyddydau amgylcheddol
  2024 - 2025
  Gwnaethon wahodd artistiaid ac ymarferwyr creadigol i anfon eu syniadau atom ar gyfer gwaith newydd fel rhan o'n comisiynau Straeon Cariad at Natur.
  Mae angen i bob syniad ymateb mewn rhyw ffordd i'r ysbardun Yr Amgylchedd.

   

 • Rydym Yn Symud
  2023 - 2024
  Mae We Move yn brosiect dan arweiniad ieuenctid ar gyfer plant a phobl ifanc Duon ledled Gorllewin Cymru i ddod ynghyd, cysylltu, ac effeithio'n gadarnhaol ar y byd drwy gamau cymdeithasol.

   

 • SPAN Cyrraedd
  Cefnogi holl waith SPAN yw ein rhaglen wirfoddoli creadigol newydd, SPAN Cyrraedd.
  Medi 2022 - Presennol
  Prosiect gwirfoddoli newydd sy'n cael ei gefnogi gan gronfa wirfoddoli WCVA ac wedi'i strwythuro i gefnogi ymgysylltiad y rhai sydd difreintiedig ar hyn o bryd yn y celfyddydau yn y rhanbarth.

   

 • Unlimited: Gwobrau Partneriaeth ar gyfer Artistiaid Anabl
  Mae SPAN yn cydweithio ag Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.
  Gorffennaf 2022 - 2023
  Rydym wrth ein boddau ein bod yn cydweithio â Unlimited UK ar gyfer eu Gwobrau Partner Rhyngwladol ar gyfer Artistiaid Anabl.

   

 • ArtsBoost
  Cwrs animeiddio dan arweiniad artistiaid sydd â'r nod o gefnogi pobl rhwng 13 a 17 oed sy'n aros am driniaeth gan y GIG am iechyd meddwl.
  SPAN Arts yw sefydliad partner gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (UHB) i wella iechyd meddwl a lleihau teimladau o drallod mewn plant a phobl ifanc a gŵyr y Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant ac Iau (SCAMHS) a'r UHB. Cefnogir ArtsBoost gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Sefydliad Baring. Yn ail flwyddyn SPAN wedi bod yn cydweithio â'r artist a'r animeiddiwr Gemma Green-Hope a'r artist a'r darlunydd Hannah Rounding. Mae sesiynau Me, Myself and I wedi'u cynllunio i fod yn brofiadau lles mewn gofod sy'n ddiogel ac a gynhelir gan broffesiynolion. Defnyddir sgiliau animeiddio a digidol i greu eu byd eu hunain a dweud eu hanesion eu hunain. Mae'r celfyddydau wedi'u profi i helpu gyda iechyd a lles. SPAN Arts yn Sir Benfro, Theatr Small World yn Ceredigion, a People Speak Up yng Ngharmarthenshire yw'r partneriaid creadigol a gomisiynwyd i dd

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwneud a gwylio

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Pererin Wyf
  Is Oilithreach Mé
  I am a pilgrim
  Seinio’r ffordd yn ôl trwy stori a chân
  Prosiect celfyddydau cyfranogol yw Pererin Wyf / Is oilithreach mé sy’n ceisio cysylltu gyda Chymry a Gwyddelod alltud gan gyfeirio’n benodol at Sir Benfro a Llwch Garmon (Wexford) a phererindod drawsffiniol newydd sydd â’r bwriad o gysylltu’r ddau le. Daw teitl ac ysbrydoliaeth y prosiect o emyn o’r 18fed ganrif gan yr emynwr toreithiog o Gymru, William Williams, Pantycelyn. Bydd y gân sy’n adnabyddus iawn yng Nghymru ac i’r Cymry alltud hefyd yn gyfarwydd i lawer iawn o bobl eraill ledled y byd gan ei bod yn cael ei chanu’n bennaf ar dôn Amazing Grace. Daeth y prosiect i ben ym mis Mai 2023 gyda digwyddiad ar-lein lle rhannwyd ffilm ddogfen am y prosiect a chân newydd oedd wedi ysgrifennu mewn ymateb i'r prosiect.  Dilynodd y gweithgareddau yma gyda chyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a chafodd eu ffrydio'n fyw ar-lein hefyd. Map Caneuon y ‘Diaspora’

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Gwrandewch Nawr: Baled Radio Cân y Ffordd Euraidd
  A radio ballad, an extended sound piece weaving together oral speech, ambient sound, traditional songs and newly created music and lyrics was created from the rich and deep material recorded.

   

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 •  ❱
  ❰ 

Newyddion

 • Lantern Parade Haverfordwest. SPAN Arts
  Ymunwch â phleidlais gyhoeddus yr Orymdaith Llusernau a phenderfynwch y llusern arweiniol ar gyfer 2024!
  Lantern Parade Haverfordwest. SPAN Arts
  Bydd Gorymdaith Llusernau Hwlffordd yn ôl yn 2024Y tro hwn gyda gwahaniaeth: y tro hwn cewch ddweud eich dweud ar sut olwg fydd ar yr orymdaith. Mae Celfyddydau SPAN yn eich gwahodd i bleidleisio ar ddyluniad y llusernau mawr eiconig a fydd yn arwain yr orymdaith drwy'r strydoedd. Gallwch bleidleisio ar-lein neu galwch draw i Farchnad Sgwâr y Castell ddydd Gwener 12fed a 19eg o fis Gorffennaf i edrych ar y cynlluniau a bwrw’ch pleidlais. Bwriwch eich pleidlais dros Fenyw Sir Benfro neu'r Cwch i arwain parêd Llusern Hwlffordd 2024! Cynhelir Gorymdaith Llusernau Hwlffordd ddydd Sadwrn Hydref 26ain, bydd gweithdai cymunedol Creu Llusernau yn Haverhub ddydd Sadwrn y 5ed a'r 12fed o Hydref, am 10.30yb a 12.30yp lle gallwch alw heibio a gwneud eich llusern fach eich hun i fod yn rhan o'r parêd.

   

 • Dathliad Chwilfrydedd Creadigol
  Dathlu casgliad o leisiau creadigol o gymunedau gwledig Gogledd Sir Benfro yn benllanw prosiect eithriadol.
  Mae'r Dathliad Chwilfrydedd Creadigol yn amlygu casgliad o’r gwaith a wnaed fel rhan o'r gweithdai Chwilfrydedd Creadigol diweddar. Roedd y prosiect arloesol hwn gan gelfyddydau SPAN a’u partneriaid, Gofal Preseli  a PAVS (Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro), yn arfer grym creadigrwydd trwy weithdai dan arweiniad artistiaid i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau a brofir gan gymunedau gwledig a Chymraeg Gogledd Sir Benfro gan gynnwys Gofalwyr, Pobl Ifanc a'r rhai dros 50 oed. Gan ddefnyddio'r celfyddydau fel cyfrwng i gefnogi chwilfrydedd cymunedol creadigol, roedd y gweithdai hyn yn cynnig llwyfan hygyrch i rannu yn yr hyn sydd ar goll yn eu bywydau a pha newidiadau sydd angen eu gwneud. Bydd yr arddangosfa hon yn arddangos y gwaith Tecstilau a Gwaith Celf Ddigidol a Gweledol hardd a ddatblygwyd drwy'r gweithdai hyn ac yn dathlu adrodd creadigol y cymunedau sydd wedi'u cynnwys yn y gwaith.Roedd ein sesiynau Celfyddydau Gweledol i Ofalwyr dan arweiniad yr artistiaid

   

 • Queer Culture Jam
Love is Love - Emily Laurens Queer clothes patches.
  Queer Culture Jam
  Queer Culture Jam Love is Love - Emily Laurens Queer clothes patches.
  Dathliad arbennig o Greadigrwydd Cwiar gyda Jam Diwylliant Cwiar gan Damian Kerlin a SPAN Arts.
  Mae SPAN Arts yn falch o gyflwyno Jam Diwylliant Cwiar, diwrnod cydweithredol o weithdai, trafodaethau, cerddoriaeth, dawns a mwy i'n cymuned leol rhannu yn ymarfer a straeon pobl greadigol Cwiar lleol. Bydd y Jam Diwylliant Cwiar yn cael ei lywyddu gan y darlledwr a'r awdur Damian Kerlin ac mae'n cynnig diwrnod llawn o ddigwyddiadau, o 11 y bore tan hanner nos, gan edrych ar rannu straeon a gweithio'n greadigol ac ar y cyd. Gyda gweithdai yn rhedeg drwy gydol y dydd dan arweiniad ein pobl greadigol Cwiar lleol, Emily Laurens, Jane Campbell, Samara Van Rijswijk, Anna Sherratt a Niamh Amelia, mae amrywiaeth o weithgareddau yn archwilio arfer creadigol a hunaniaeth i’w mwynhau. Bydd y gweithdai hyn yn edrych ar bortreadau, tecstilau, adrodd straeon, gair llafar, sgriptio, ffuglen wyddonol a mwy wrth iddynt archwilio syniadau sy'n cofleidio unigrywiaeth, hunan-hunaniaeth a r

   

 • BAMBOO
  NoFitState brings you an environmental circus masterpiece.
  NoFit State is the UK’s leading large-scale contemporary circus company. We produce Big Top and outdoor productions which tour the UK and internationally. We deliver a significant sector development programme with demonstrable impact and reach. Through our creative community programme, we engage with and inspire people of all ages from some of the most deprived and marginalised communities in the UK. We celebrate the true creativity that lies at the heart of every community and ensure a space for every voice to be heard.
  The artists arrive at an empty stage, bringing bundles of bamboo. They build towering sculptures which morph, transform and become an improbable, delicate circus playground that seems to defy the laws of physics. Inhabited by world-class circus artists and acrobats, the structures bend, and flex, adding to the tension, drama, and sense of jeopardy that lies at the heart of great circus. A meaningful, joyful

   

 • Ymunwch â’n tîm! Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol
  Rydym yn chwilio am berson angerddol a brwdfrydig i ymuno â'n tîm deinamig yma yn SPAN.

   

 •  ❱
  ❰