Span Arts
17469
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17469,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

SPAN

Celf fel newid cymdeithasol yng Nghymru wledig
Arts as social change in rural Wales

Diweddaraf

 • Tîm Cynhyrchu Baled Radio – Briff
  Rydym yn gwahodd cynhyrchwyr sain/cerddoriaeth/radio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i weithio ar faled radio ddwyieithog wedi’i chyd-greu, sef Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road

   

 • Recriwtio Aelodau i’r Bwrdd
  Mae Celfyddydau Span yn awyddus i recriwtio aelodau newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i fod o gymorth i arwain a chefnogi’n tîm arweinyddiaeth drwy adferiad ac ail-agor.

   

Ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd a chymunedau gwledig yn greadigol

Archebu

 • Rhannu Bydoedd
  gan Kerry Steed
  14 Gorffenaf 2021, wythnosol
  Cyfres yr haf o weithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ymdopi â galar yn ystod y pandemig.

   

 • Span Arts Volunteer Social
  Span Arts Volunteer Social
  Gwener 13 Aws 2021 13:00
  Cold Blow
 • Cân Y Ffordd Euraidd/ The Song of the Golden Road
  Cân Y Ffordd Euraidd/ The Song of the Golden Road
  Sadwrn 14 Aws 2021 10:00
  Dyffryn Arms
  Cynhyrchiad cymunedol o faled radio bydd yn rhoi llais i synau, lleferydd a chaneuon trac hynafol: llwybr trwy Ein Cymdogaeth Werin y Preselau. Gweithdai ar agor i bawb.
  Bydd Cân y Ffordd Euraidd yn creu balad radio mewn ymateb i Ein Cymdogaeth Werin o Grymych i Gwm Gwaun. Y Ffordd Euraidd yw’r enw a roddir i lwybr troed hynafol sy’n tramwyo crib saith milltir mynyddoedd y Preselau o Foel Drygarn i Fwlch Gwynt.
 • Outdoor Shakespeare: Henry V
  Outdoor Shakespeare: Henry V
  Gwener 20 Aws 2021 19:00
  Lampeter House, near Narberth
 •  ❱
  ❰ 

Cymryd rhan yn ein prosiectau

 • Côr Pellennig
  Rhagfyr 2017 - Mai 2018
  Prosiect canu a ddatblygwyd mewn ymateb i’r cynnydd mewn unigrwydd hirfaith a dwys ym mhrofiad pobl hŷn yn Sir Benfro

   

 • Rhannu Bydoedd
  gan Kerry Steed
  14 Gorffenaf 2021, wythnosol
  Cyfres yr haf o weithdai ysgrifennu creadigol ar gyfer pobl sydd wedi bod yn ymdopi â galar yn ystod y pandemig.

   

 • Rhwydwaith y Celfyddydau ac Iechyd
  Rhwydwaith newydd ar gyfer darpariaeth y celfyddydau ac iechyd yn Sir Benfro
  2021
  Mae SPAN wedi sefydlu rhwydwaith Celfyddydau ac Iechyd newydd yn Sir Benfro i adeiladu ar y dystiolaeth gynyddol gref sy’n dangos fod gan y celfyddydau rôl hollbwysig wrth drawsnewid cymunedau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysiad ac i wella iechyd a llesiant.

   

 • Criw Celf
  Dosbarthiadau meistr i blant
  Gorffennaf 2021
  Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?
  Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span. Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfy

   

 • Côr Pawb
  Côr Cymunedol Torfol
  Sefydlwyd yn 2015
  Bum mlynedd yn ôl cafodd Côr Pawb ei greu gan Gelfyddydau Span.

   

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Mehefin 2020 - Presennol
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Corau Gofalgar
  Canu mewn lleoliadau gofal
  Sefydlwyd yn 2015.
  Rhaglen o weithdai canu mewn lleoliadau gofal yn Sir Benfro yw Corau Gofalgar  gan dargedu pobl hŷn a rhai sy’n byw gyda dementia.

   

 • Gŵyl Llais A Cappella Arberth
  Yr unig ŵyl o’i math yng Nghymru
  Sefydlwyd yn 1998
  Dathliad dyrchafol o’r llais a gynhelir bob dwy flynedd

   

 • Y Prosiect Caredigrwydd – Dangoswch e a Rhannwch e!
  Cymuned greadigol SPAN ar-lein
  Ebrill 2020 – Presennol
  Cymuned greadigol ar-lein ar gyfer Sir Benfro, wedi’i chreu i arddangos eich syniadau creadigol ac i helpu pobl i deimlo’n well.

   

 •  ❱
  ❰ 

Gwneud a gwylio

 • Y Baghdaddies
  Ar Fehefin 13eg fe ynunon ni â’r Baghdaddies ar gyfer gig dethol wedi’i recordio o flaen llaw. Yn ogystal â’r traciau a recordiwyd yn unswydd i Span, ymunodd y band â ni ar y ‘Chat’ i godi’r galon ac i sgwrsio â’r gynulleidfa.

   

 • Eco Brintio
  Gyda Kate Kekwick
  Dysgwch sut i brintio â sgrin gan ddefnyddio defnyddiau naturiol yn unig gyda’r darlunydd Kate Kekwick. Byddwch yn cynhyrchu print deuliw gan ddefnyddio stensiliau papur a phastau printio naturiol.

   

 • Memortal/Cofio
  Prosiect ymchwil a datblygu cydweithredol wedi’i arwain gan SPAN oedd Memortal/Cofio, yn rhan o Span Digidol – cyfres o brosiectau peilot i  roi ar brawf sut y gellid defnyddio technoleg ddigidol yn greadigol i gynyddu cysylltedd a lleihau unigrwydd ac ynysiad.

   

 • Creu’ch fideo cyfarwyddol eich hun
  Gyda’r artist ac animeiddwraig Gemma Green-Hope
  Ar gyfer chi gyw animeiddwyr i gyd!

   

 • Angenfilod Broc Môr
  Gyda’r cynllunydd a gwneuthurwraig pypedau Di Ford
  Gweithgaredd hwyl a hawdd i’r teulu cyfan ei fwynhau

   

 • Black Voices
  Ffrydiwyd yn fyw ar Hydref 30ain 2020
  Wedi’i ffurfio ym 1987 gan eu Cyfarwyddwr Cerddorol Carol Pemberton MBE, mae Black Voices wedi ennill clod fel pumawd a cappella merched gorau Ewrop.

   

 • Perfformiad byw gartref gyda Lowri Evans
  Fel rhan o’n cyfres ar-lein o gerddoriaeth fyw gartref, Natalie Holmes yn cefnogi Lowri Evans a Lee Mason mewn noson o gerddoriaeth acwstig hyfryd.

   

 • Peintiwch feidr
  gyda Guy Manning
  Guy Manning yn arwain arddangosiad o beintio’r feidr sydd i’w gweld o’i ddrws ffrynt. Myfyrdod hynaws ar gyferbyniad, arlliw a thôn. Cynhaliwyd y gweithdy ar Fai 16eg 2020.

   

 • Yn fyw gartref gyda Bardd gyda chefnogaeth gan Eädyth
  Bîtbocs, lwpio byw arloesol, calimba trydan, ffidil gwerin, organ jazz, gîtar y felan a’r gair llafar. Y bît bocsiwr dwyieithog Mr Phormula gyda’r bardd ac awdur geiriau Martin Davies yn arloesi mewn ymdoddiad newydd o gerddoriaeth sy’n archwilio prosesau traddodiadol a modern.

   

 • Noson Gartrefol Nadoligaidd SPAN
  Gwyliwch ein noson Nadoligaidd pan fwron ni olwg yn ôl a dathlu holl weithgareddau Span yn 2020.

   

 • We are not alone
  Ym mis Hydref 2019 teithiodd Clwb Digi Span Digidol i Ysgol Gynradd Aber Llydan i weithio gyda disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar animeiddiad byr i’w ddangos yn ystod Parêd Llusernau Hwlffordd, ‘Dros y Lleuad’.

   

 • Côr Pawb – Lean on Me
  Côr rhithiol gyda rhai o aelodau o Gôr Pawb a ddaeth at ei gilydd yn ystod Hydref 2020.

   

 • Creu bocs anrheg
  Gyda’r gwirfoddolwraig Ann Maidment
  Fel rhan o’n Prosiect Caredigrwydd, Dangoswch e. Rhannwch e.

   

 • Tiwtorial pyped aderyn marionét
  Gyda’r cynllunydd a gwneuthurwraig pypedau Di Ford
  Gan ddefnyddio defnyddiau o’r cartref byddwch yn dysgu sut i greu’r cymeriad bach hapus yma a dod yn grëwr pypedau!

   

 • Straeon Affricanaidd
   Cynhaliodd Molara, y gantores ac ymarferydd y celfyddydau, y chwedleuwr Phil Okwedy a’r bardd Eric Ngalle Charles, gyfres o weithdai dros alwadau fideo yn archwilio cysylltiadau Cymru â chyfandir Affrica.

   

 • Cynllunio a chreu clytiau gweuedig
  Gyda’r artist tecstilau Nia Lewis
  Dewch i greu clytiau gweuedig unigryw ar gyfer eich prosiectau cwiro neu i uwchgylchu dillad neu decstilau’r cartref.

   

 •  ❱
  ❰