Celfyddydau Span - Span Arts
17253
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17253,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Celfyddydau Span

30 mlynedd o gelfyddydau cymunedol yn Sir Benfro

Amdanom ni

Elusen gelfyddydau cymunedol egnïol yw Span, wedi’i lleoli yn Arberth gyda hanes 30 mlynedd o ddod â’r celfyddydau i Sir Benfro wledig.

Cawn ein hysgogi  gan y gred graidd fod gan y celfyddydau’r gallu i wella ansawdd bywydau pobl  gan weithredu  i greu newid cymdeithasol yng ngorllewin Cymru.

Ein huchelgais yw  i’r celfyddydau yn Sir Benfro ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd, a chymunedau gwledig yn greadigol.

Mae Celfyddydau Span yn ymroddedig i sicrhau fod pob un o’n gweithgareddau yn gynhwysol, yn berthnasol ac yn hygyrch i bawb.

Digwyddiadau

Rhaglen amrywiol o safon uchel yn cynnwys cerddoriaeth, theatr, llais, dawns a digwyddiadau carnifal wedi’u cynnal mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Sir Benfro.

Mae rhai uchafbwyntiau’n cynnwys:

 • Cerddoriaeth fyw yn Neuadd y Frenhines, yn cynnwys perfformwyr megis Y Baghdaddies, Electric Swing Circus, Dabbla a mwy.
 • Gŵyl Llais A Cappella Arberth
 • Parêd Llusernau Afon Goleuadau

Darganfyddwch fwy

Prosiectau

Rhaglen amrywiol ac egnïol o brosiectau o ansawdd uchel yn y celfyddydau a llesiant gan dorri cwys newydd ym myd y celfyddydau, iechyd a newid cymdeithasol.

Mae uchafbwyntiau diweddar yn cynnwys:

SPAN Digidol – Arbrawf dwy flynedd yn archwilio sut y gallwn gyrraedd cynulleidfa ehangach i’r celfyddydau trwy ddefnyddio technoleg yn greadigol.

Côr Pellennig- Prosiect Canu wedi ei ddatblygu mewn ymateb i’r cynnydd mewn unigrwydd hirfaith a dwys ymhlith pobl hŷn yn Sir Benfro

Côr Pawb – Côr cymunedol torfol i bontio’r cenedlaethau  gydag aelodau rhwng 6 a 106 oed.

Darganfyddwch fwy

Gwirfoddoli gyda SPAN

Rydym yn darparu cyfleoedd i ystod eang o bobl ennill  sgiliau, profiad a chymryd rhan yn y gymuned. Gall hyn fod yn achubiaeth hanfodol i lawer o unigolion ynysig a/neu fregus sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

“Mae hygyrchedd a chynhwysiant yn eiriau ffasiynol ond yn anaml iawn y cânt eu gweithredu. Cefais groeso, doedd ’na ddim beirniadaeth ac roedd yn enghraifft wych o sut y gallai addysgu fod.” Lin Hill, gwirfoddolwraig yn y Prosiect Ceiswyr Lloches.

Darganfyddwch fwy

Gweithio gyda ni

WOW! That was such a memorable and wonderful evening!

Cyfeillion SPAN

Dwlu ar SPAN? Dewch yn gyfaill i ni!

Dewch yn Gyfaill i Gelfyddydau Span a chefnogi’r elusen er mwyn cadw’r celfyddydau’n fyw yn Sir Benfro.

Am £20 y flwyddyn yn unig mae Cyfeillion SPAN yn gallu manteisio ar ostyngiad ar bris tocynnau, llyfrynnau gwybodaeth am ddim wedi’u postio i’ch cartref ac ar gynigion arbennig. Ond yn fwy na dim gallwch deimlo’n dda trwy wybod eich bod yn parhau i gyfrannu at ddiogelu’r sefydliad ac yn helpu i ddod â digwyddiadau diwylliannol i Sir Benfro.

Yn ogystal byddwch yn derbyn y manteision canlynol:

 • Teimlo’n dda o ganlyniad i wneud cyfraniad pwysig i’r celfyddydau yn Sir Benfro!
 • Derbyn gostyngiad ar bris tocynnau ar gyfer y rhan fwyaf o’r digwyddiadau a gynhelir gan SPAN(£2 fel arfer).
 • Anfonir llyfrynnau gwybodaeth am ddim i bob Cyfaill bob tymor.
 • Cyfle i archebu tocynnau hyd at wythnos ymlaen llaw.
 • Derbyn cynigion arbennig a bargeinion cyn neb arall.

Prisiau blynyddol Cyfeillion SPAN:

Oedolion: £20 y flwyddyn (yn cyfateb i £1.66 y mis)
Consesiwn:£17.50 y flwyddyn i rai sy’n derbyn pensiwn y wladwriaeth, budd-daliadau’r wladwraeth a myfyrwyr.

Dewch yn Gyfaill i Gelfyddydau Span heddiw!

Aelodau â Hawliau Pleidleisio

Dewch yn Aelod o Span gyda Hawliau Pleidleisio a dweud eich dweud am ein dyfodol.

Mae SPAN yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant heb Gyfalaf Cyfranddaliadau. Mae gan y cwmni felly Aelodau sy’n gweithredu’n warantwyr i’r Elusen.

Yn unol ag Erthyglau Cymdeithasu Span gall unrhywun fod yn Aelod o Gelfyddydau Span cyn belled â’ch bod:

 • Dros 18 oed
 • Yn gwneud taliad o £1
 • Yn cytuno i weithredu fel gwarantwr i’r Elusen h.y. rydych yn cytuno i gyfrannu tuag at unrhyw ddyledion sydd gan SPAN. Cyfyngir hyn i £1
 • Yn derbyn sêl bendith i’ch cais gan FWRDD YMDDIRIEDOLWYR CELFYDDYDAU SPAN
 • Yn cadw at y Telerau ac Amodau* a welir isod
 • Fel aelod o’r elusen mae gennych yr hawl i bleidleisio ar faterion a godir yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

BETH FYDDAF YN EI DDERBYN O GANLYNIAD?

Fel Aelod o Gelfyddydau SPAN mae gennych yr hawl :

 • I fynychu’r CCB a chyfarfodydd eraill
 • I bleidleisio i ethol aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 • I fod yn wybodus am bob datblygiad sylweddol yn effeithio ar fusnes a gwasanaethau Celfyddydau Span.
 • I gael mynediad at Adroddiad Blynyddol Celfyddydau Span a’r Cyfrifon Diwedd Blwyddyn
 • I geisio cael eich ethol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

I wneud cais byddwch cystal â gwneud eich taliad untro o £1.

Prynu Tâl Aelod â Hawl i Bleidleisio.

Os nad yw’ch cais yn llwyddiannus caiff y £1 ei hystyried  yn rhodd i Span.

*TELERAU AC AMODAU

Cytunaf i fod yn warantwr yr Elusen ac i gyfrannu tuag at unrhyw ddyledion sydd gan SPAN. Cyfyngir y swm hwn i £1.

Cytunaf i’m henw ymddangos ar Gofrestr yr Aelodau.

Cytunaf i fod yn gyfrifol am gadw fy manylion yn gyfredol ac yn gywir.

Dewch i gwrdd â’r tîm.

Staff

 • Kathryn Lambert
  Cyfarwyddwr
  Mae gan Kathryn dros 20 mlynedd o brofiad yn datblygu a rhedeg nifer o brosiectau celfyddydol llwyddianus yn Lloegr a Chymru. Mae’n angerddol dros ddod â chelfyddyd o ansawdd uchel i ardaloedd gwledig ac amgylcheddau heriol ac yn credu mewn grym y celfyddydau i greu newid cymdeithasol.

   

 • Vicki Skeats
  Swyddog Cyllid
  Mae Vicki wedi gweithio yn y sector ariannol ar hyd ei hoes ond y theatr a fu ei hangerdd erioed. Roedd hi wrth ei bod yn ymuno â Span yn 2019 gan dod a’i doniau i gynorthwyo’r sefydliad celfyddydau cymunedol bywiog a chyffrous hwn.

   

 • Emrys Barnes
  Rhaglennydd a Chydlynydd Digwyddiadau
  Mae Emrys yn rheolwr prosiectau celfyddydol yn arbenigo mewn gweinyddu, addysg a chelfyddydau perfformio. Mae e wedi gweithio i gwmnïau cenedlaethol, sefydliadau bach annibynnol ac yn llawrydd, yn y DU a thramor. Yn ogystal, mae ganddo brofiad fel cynhyrchydd creadigol annibynnol, yn gweithio’n bennaf mewn celfyddydau wedi’u hymgysylltu’n gymdeithasol. Mae ganddo ddiddordeb penodol yn y celfyddydau ac amgylcheddaeth ac mae’n gydlynydd i Weithgor Diwylliant-Hinsawdd Cynghrair Diwylliant Cymru.

   

 • Catriona Fothergill
 • Molara
  Artist Cyswllt
 • Rowan O’Neill
 • Alys Morgan
  Cynorthwyydd Marchnata Digidol
  Mae Alys newydd ymuno â Span fel Cynorthwyydd Marchnata Digidol, ar ôl gorffen prifysgol a symud yn ôl getre i Sir Benfro. Mae ganddi ddiddordeb mewn darparu cyfleoedd i bobl ar hyd a lled y sir i ymgysylltu a'u cymuned leol, eu diwylliant, a'u treftadaeth.

   

Ymddiriedolwyr

 • Catherine Davies
 • Nikki Warrington
 • Vandy Sahai
 • Simon Malpas
 • Lisa Marie De Benedictis
 • Sue Gavin
 • Sue Lewis
 • Abi Marriott
 • Nicola Roguski
 • Alan Cameron Wills

Hanes byr

 • 1986 Sefydlu Celfyddydau Cymunedol Taf a Cleddau
 • 1987 Ein Gŵyl Blant gyntaf (yn cynnwys perfformwyr megis No Fit State Circus)
 • Tua 1990 Sicrhau ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru am y tro cyntaf
 • 1998 Newid ein henw i Rwydwaith Celfyddydau De Penfro
 • 2001 Dod yn gwmni cyfyngedig trwy warrant dan yr enw SPAN
 • 2004 Prosiect datblygu SPAN – Prosiect 3 blynedd yn mynd â’r celfyddydau i’r pentrefi
 • 2006 Prynu adeilad SPAN ar Waun y Dref, Arberth gyda chyllid o’r rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.
 • 2008 Sefydlu Gŵyl Llais A Cappella Arberth
 • 2014 Lansio cenhadaeth ‘Arts for Everyone/Celfyddydau i Bawb’ SPAN.
 • 2015 Sicrhau cyllid tair blynedd gan y Loteri Fawr ar gyfer Y Prosiect Llawen
 • 2015 Y  Parêd Llusernau Afon Goleuadau cyntaf yn Hwlffordd mewn partneriaeth â Gofod i Greu
 • 2018 Sicrhau cyllid amrywiol ar gyfer prosiectau i gyflawni nifer o agendâu newid cymdeithasol   allweddol ar draws Sir Benfro.
 • 2019 Mabwysiadu gweledigaeth newydd o Gelfyddydau ar Gyfer Newid Cymdeithasol yng Nghymru Wledig
 • 2020 Pandemig COVID-19 – Gweithredu ar-lein yn unig

Cysylltwch â ni

 

Fôn: 01834 869323
Twitter: @spanarts 
Facebook: facebook/spanarts
E-bost: info@span-arts.org.uk
Cyfeiriad: Span Arts
Town Moor
Moorfield Rd
Narberth
Pembrokeshire
SA67 7AG

Dod o hyd i ni