Celfyddydau SPAN - Span Arts
17253
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17253,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Celfyddydau SPAN

30 mlynedd o gelfyddydau cymunedol yn Sir Benfro

Amdanom ni

Elusen gelfyddydau cymunedol egnïol yw Span, wedi’i lleoli yn Arberth gyda hanes 30 mlynedd o ddod â’r celfyddydau i Sir Benfro wledig.

Cawn ein hysgogi  gan y gred graidd fod gan y celfyddydau’r gallu i wella ansawdd bywydau pobl  gan weithredu  i greu newid cymdeithasol yng ngorllewin Cymru.

Ein huchelgais yw  i’r celfyddydau yn Sir Benfro ysbrydoli a chysylltu pobl, lleoedd, a chymunedau gwledig yn greadigol.

Mae Celfyddydau Span yn ymroddedig i sicrhau fod pob un o’n gweithgareddau yn gynhwysol, yn berthnasol ac yn hygyrch i bawb.

Digwyddiadau

Rhaglen amrywiol o safon uchel yn cynnwys cerddoriaeth, theatr, llais, dawns a digwyddiadau carnifal wedi’u cynnal mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Sir Benfro.

Mae rhai uchafbwyntiau’n cynnwys:

 • Cerddoriaeth fyw yn Neuadd y Frenhines, yn cynnwys perfformwyr megis Y Baghdaddies, Electric Swing Circus, Dabbla a mwy.
 • Gŵyl Llais A Cappella Arberth
 • Parêd Llusernau Afon Goleuadau

Darganfyddwch fwy

Prosiectau

Rhaglen amrywiol ac egnïol o brosiectau o ansawdd uchel yn y celfyddydau a llesiant gan dorri cwys newydd ym myd y celfyddydau, iechyd a newid cymdeithasol.

Mae uchafbwyntiau diweddar yn cynnwys:

SPAN Digidol – Arbrawf dwy flynedd yn archwilio sut y gallwn gyrraedd cynulleidfa ehangach i’r celfyddydau trwy ddefnyddio technoleg yn greadigol.

Côr Pellennig- Prosiect Canu wedi ei ddatblygu mewn ymateb i’r cynnydd mewn unigrwydd hirfaith a dwys ymhlith pobl hŷn yn Sir Benfro

Côr Pawb – Côr cymunedol torfol i bontio’r cenedlaethau  gydag aelodau rhwng 6 a 106 oed.

Darganfyddwch fwy

Gwirfoddoli gyda SPAN

Rydym yn darparu cyfleoedd i ystod eang o bobl ennill  sgiliau, profiad a chymryd rhan yn y gymuned. Gall hyn fod yn achubiaeth hanfodol i lawer o unigolion ynysig a/neu fregus sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

“Mae hygyrchedd a chynhwysiant yn eiriau ffasiynol ond yn anaml iawn y cânt eu gweithredu. Cefais groeso, doedd ’na ddim beirniadaeth ac roedd yn enghraifft wych o sut y gallai addysgu fod.” Lin Hill, gwirfoddolwraig yn y Prosiect Ceiswyr Lloches.

Darganfyddwch fwy

Gweithio gyda ni

 • Dod yn ymddiriedolwr
  Rydym yn awyddus i recriwtio aelodau Bwrdd newydd i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr i helpu i arwain a chefnogi ein tîm arwain drwy adferiad ac ailagor a helpu i lunio arlwy gelfyddydol ôl-covid hyfyw ar gyfer Sir Benfro. Rydym yn agored i syniadau a dulliau gweithredu newydd gan ein bod am ddod o hyd i ffyrdd newydd o weithio i gyflawni ein cenhadaeth i wneud ‘Celf fel newid cymdeithasol yng nghefn gwlad Cymru’. Rydym nawr yn chwilio am aelodau bwrdd newydd profiadol, angerddol sydd â chysylltiadau da, gyda'r egni a'r uchelgais i helpu i lywio Span Arts i'r dyfodol. Rydym yn chwilio am grŵp amrywiol o aelodau bwrdd, gydag arbenigedd a phrofiad ym meysydd cyllid, datblygu cymunedol, y celfyddydau, cydraddoldeb, amrywiaeth, adnoddau dynol a’r iaith Gymraeg. Lawrlwythwch y pecyn cais ar gyfer aelodaeth Bwrdd isod: SPAN Trustee Application Form 2020 Neu os hoffech siarad â rhywun yn anffurfiol i ddarganfod mwy cysylltwch â’r Cadeirydd Cathy Davies ar cathyfronfarm@gmail.com

   

 •  ❱
  ❰ 

WOW! That was such a memorable and wonderful evening!

Cyfeillion SPAN

Dwlu ar SPAN? Dewch yn gyfaill i ni!

Dewch yn Gyfaill i Gelfyddydau Span a chefnogi’r elusen er mwyn cadw’r celfyddydau’n fyw yn Sir Benfro.

Am £20 y flwyddyn yn unig mae Cyfeillion SPAN yn gallu manteisio ar ostyngiad ar bris tocynnau, llyfrynnau gwybodaeth am ddim wedi’u postio i’ch cartref ac ar gynigion arbennig. Ond yn fwy na dim gallwch deimlo’n dda trwy wybod eich bod yn parhau i gyfrannu at ddiogelu’r sefydliad ac yn helpu i ddod â digwyddiadau diwylliannol i Sir Benfro.

Yn ogystal byddwch yn derbyn y manteision canlynol:

 • Teimlo’n dda o ganlyniad i wneud cyfraniad pwysig i’r celfyddydau yn Sir Benfro!
 • Derbyn gostyngiad ar bris tocynnau ar gyfer y rhan fwyaf o’r digwyddiadau a gynhelir gan SPAN(£2 fel arfer).
 • Anfonir llyfrynnau gwybodaeth am ddim i bob Cyfaill bob tymor.
 • Cyfle i archebu tocynnau hyd at wythnos ymlaen llaw.
 • Derbyn cynigion arbennig a bargeinion cyn neb arall.

Prisiau blynyddol Cyfeillion SPAN:

Oedolion: £20 y flwyddyn (yn cyfateb i £1.66 y mis)
Consesiwn:£17.50 y flwyddyn i rai sy’n derbyn pensiwn y wladwriaeth, budd-daliadau’r wladwraeth a myfyrwyr.

Dewch yn Gyfaill i Gelfyddydau Span heddiw!

Aelodau â Hawliau Pleidleisio

Dewch yn Aelod o Span gyda Hawliau Pleidleisio a dweud eich dweud am ein dyfodol.

Mae SPAN yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant heb Gyfalaf Cyfranddaliadau. Mae gan y cwmni felly Aelodau sy’n gweithredu’n warantwyr i’r Elusen.

Yn unol ag Erthyglau Cymdeithasu Span gall unrhywun fod yn Aelod o Gelfyddydau Span cyn belled â’ch bod:

 • Dros 18 oed
 • Yn gwneud taliad o £1
 • Yn cytuno i weithredu fel gwarantwr i’r Elusen h.y. rydych yn cytuno i gyfrannu tuag at unrhyw ddyledion sydd gan SPAN. Cyfyngir hyn i £1
 • Yn derbyn sêl bendith i’ch cais gan FWRDD YMDDIRIEDOLWYR CELFYDDYDAU SPAN
 • Yn cadw at y Telerau ac Amodau* a welir isod
 • Fel aelod o’r elusen mae gennych yr hawl i bleidleisio ar faterion a godir yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

BETH FYDDAF YN EI DDERBYN O GANLYNIAD?

Fel Aelod o Gelfyddydau SPAN mae gennych yr hawl :

 • I fynychu’r CCB a chyfarfodydd eraill
 • I bleidleisio i ethol aelodau Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
 • I fod yn wybodus am bob datblygiad sylweddol yn effeithio ar fusnes a gwasanaethau Celfyddydau Span.
 • I gael mynediad at Adroddiad Blynyddol Celfyddydau Span a’r Cyfrifon Diwedd Blwyddyn
 • I geisio cael eich ethol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

I wneud cais byddwch cystal â gwneud eich taliad untro o £1.

Prynu Tâl Aelod â Hawl i Bleidleisio.

Os nad yw’ch cais yn llwyddiannus caiff y £1 ei hystyried  yn rhodd i Span.

*TELERAU AC AMODAU

Cytunaf i fod yn warantwr yr Elusen ac i gyfrannu tuag at unrhyw ddyledion sydd gan SPAN. Cyfyngir y swm hwn i £1.

Cytunaf i’m henw ymddangos ar Gofrestr yr Aelodau.

Cytunaf i fod yn gyfrifol am gadw fy manylion yn gyfredol ac yn gywir.

Dewch i gwrdd â’r tîm.

Staff

 • Bethan Touhig-Gamble: Hi/Hynt
  Cyfarwyddwr
  Gyda chefndir mewn adfywio cymunedol a chelfyddydau cymunedol, mae Bethan yn ymuno â Span Arts ar ôl bron i ddegawd fel Pennaeth Datblygu i NoFit State Circus. Yn ogystal â'i gwaith gyda NoFit State, mae Bethan wedi darlledu yng Ngholeg Brenhinol Cerddoriaeth a Drama Cymru, yn ogystal â gweithio fel ymgynghorydd codi arian ar gyfer amrywiaeth eang o elusennau celfyddydol a gwirfoddol ym mhob rhan o Gymru. Grymau: Hi/Hynt

   

 • Vicki Skeats: Hi/Hynt
  Swyddog Cyllid
  Mae Vicki wedi gweithio yn y sector ariannol ar hyd ei hoes ond y theatr a fu ei hangerdd  erioed. Roedd hi wrth ei bod yn ymuno â Span yn 2019 gan dod a’i doniau i gynorthwyo’r sefydliad celfyddydau cymunedol bywiog a chyffrous hwn. Grymau: Hi/Hynt

   

 • Belinda Bean: Hi/Hynt
  Swyddog Datblygu Gwirfoddol
  Cyn dechrau gyda Span, roedd Belinda yn ddarlithydd mewn ffotograffiaeth a phost-gynhyrchu. Ar y cyd â hyn, mae Belinda yn ffotograffydd ac artist llawrydd gyda dros ugain mlynedd o brofiad ac wedi ymgymryd ag amrywiaeth eang o brosiectau ledled y byd ac yn y DU. Mae ganddi brofiad sylweddol mewn gwaith comisiwn, gan gynnwys y rhan fwyaf o feysydd mewn portread, ffotograffiaeth fusnes ac y digwyddiadau. Mae'n edrych ymlaen at weithio yn y gymuned ac gyda thîm wych o wirfoddolwyr Span i helpu i gyflwyno prosiectau celf ar draws Sir Benfro. Grymau: Hi/Hynt

   

 • Di Ford: Hi/Hynt
  Cynorthwy-ydd marchnata
  Mae Di yn gynllunydd, yn wneuthurwraig ac yn ddarlunydd gan arbenigo mewn cynllunio setiau a gwisgoedd, pypedwaith a darlunio llyfrau plant. Mae ei chred wraidd yn cylchdroi o gwmpas rhoi creadigrwydd ar waith ym mywyd bob dydd ac mae’n dysgu hyn wrth weithio gyda chymunedau, ysgolion a phobl. Mae ei phrosiectau diweddaraf wedi cynnwys gweithio gyda National Theatre Wales a Chynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru. Grymau: Hi/Hynt

   

 • Bethan Morgan: Hi/Hynt
  Cynhyrchydd Cymuned
  Mae Bethan wedi bod yn berfformiwr, ysgrifennwr, gwneuthurwr theatr, cyfarwyddwr a chynhyrchydd am dros 30 mlynedd. Yn fwyaf diweddar, hi oedd Rheolwr Sherman 5 yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd, lle y mae'n dod o ac mae'n ymrwymedig i fynd i'r afael â rhwystrau sy'n atal aelodau'r gymuned rhag cymryd rhan yn y Celfyddydau. Grymau: Hi/Hynt

   

 • Samara van Rijswijk: Hi/Hynt/Nhw/Iddyn Nhw
  Samara van Rijswijk, golygydd o Orllewin Cymru, yn rhoi bywyd i gelf gyda'i chreadigaethau. Ar ôl graddio o Ysgol Gelf Jobswell, aeth ar daith mewn golygiad. O luniau llyfr arddangosol ar gyfer dogfenari i fylchau theatr yn Efrog Newydd, treuliodd 3 blynedd mewn portreadau, gan dal y hanfod o'i phwncs gyda'i charreg artistig unigryw. Gan gydweithio â busnesau, mae'n cynnig ei chreadigrwydd i lunio hunaniaethau brand a dylunio gwefannau i fusnesau eraill. Gyda phasg ar gyfer cyfarwyddo celf yng ngolwg ffotograffiaeth, mae hi hefyd wedi cydweithio â ffotograffwyr o Lundain wrth gyfarwyddo celf, gan greu gweledigaethau ddiddorol ar gyfer cylchgronau. Grymau: Hi/Hynt/Nhw/Iddyn Nhw

   

 • Molara: Hi/Hynt
  Mae Molara yn ganwr, cyfansoddwr, athro, ac ymennydd ysbrydoledig, ac roedd ei thadcu mam wedi bod yn aelod sefydlydd o gymdeithas George Formby, ac roedd cefnder ei thad yn Fela Kuti. Ar ôl gradd mewn drama a llenyddiaeth Ffrangeg, aeth Molara ymlaen i fod yn aelod gwreiddiol o feirdd dawns dub, Zion Train. Yn dilyn hyn, canodd acrecordiwyd hi gyda llu o fandiau ac artistiaid, gan gynnwys Mad Professor, Femi Kuti, The Ruts DC, a Baka Beyond. Mae hi'n gyfansoddwraig cerddoriaeth ac sefydlodd Cor Un Llais yn 2005 i ddathlu ei chariad at dechnegau canu rhyngwladol, ac roedd yn un o sefydlyddion Gwyl Llais Narberth A Cappella yn 2008. Mae hi'n ymddiriedolwr o'r Natural Voice Network. Ers 1992, mae hi wedi darparu addysg cerddoriaeth a'r celfyddydau i bobl rhwng 0 ac 106 oed, o wahanol alluoedd a chefndiroedd, ac mae hi wedi gweithio i Span Arts, National Theatre of Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Ruskin Mill Trust. Mae hi'n eiriolwr angerddol dros hawliau dynol ac mae hi wedi

   

 • Celeste Ingrams: Nhw/Iddyn Nhw
  Swyddog Datblygiad
  Celeste yw artist ac hwylusydd sydd â diddordeb arbennig ym manteision celfyddydau i iechyd a lles. Mae ganddynt hanes o weithio ar draws rhaglenni creadigol, cymorth i artistiaid a phrosiectau dan arweiniad artistiaid. Maent hefyd wedi gweithio ar amryw o brosiectau yn y sector iechyd lleol a chenedlaethol sy'n hyrwyddo profiadau dan arweiniad defnyddwyr gwasanaeth, mudiadau dadleuol anabledd ac herio anghydraddoldeb mewn gwasanaethau gofal iechyd. Mae eu harfer celf yn defnyddio cyfryngau darlunio, perfformio, ysgrifennu a fideo ac maent yn ymroddedig i weithio ar y cyd a chefnogi celfyddydau i fod yn gynaliadwy ac yn cysylltu pobl a lleoedd. Maent wrth eu boddau o weithio gyda SPAN Arts ac yn cymryd cyfle i ddod i adnabod y cymunedau yn Sir Benfro. Grymau: Nhw/Iddyn nhw

   

Cydweithwyr creadigol

 • Emily Laurens
  Mae Emily Laurens yn artist amlddisgyblaethol sy'n ymgysylltu cymdeithasol, yn seiliedig yng Nghymru. Canolog i'w hymarfer yw cydweithio a gwaith gyda chymunedau. Mae'r rhan fwyaf o'i gwaith yn ymwneud â'r berthynas rhwng argyfwng ecolegol a chyfiawnder cymdeithasol ac mae'n defnyddio metafor i well deall y byd a sut y gellir defnyddio dychymyg radical i ddychmygu dyfodol newydd. Mae Emily yn gweithio yn y cyffiniau rhwng cyfryngau: gan ddefnyddio theatr weledol, celf fyw, comedï a clown fel perfformiwr/awdur/cyfarwyddwr; pwmpio, y corff a gwisgoedd fel dylunydd/gwneuthurwr/gweithiwr ffilm; ac fel artist cymunedol yn gweithio gydag amrywiaeth o ddisgyblaethau artistig. Mae Emily yn hwylusowr enghreifftiol ac mae ei gwaith wedi'i wreiddio mewn dulliau ymchwil creuol a diddorol a ethos an-noddol. Mae Emily yn cyd-gyfarwyddo Feral Theatre ac yn un o gyd-sylfaenwyr Diwrnod Cofio ar gyfer Rhywogaethau Coll. Mae hi'n gweithio'n rhan-amser fel Swyddog Chwarae i'r National Trust yn Din

   

 • Lou Luddington
  Lou Luddington yw ffotograffydd ac awdur, ac mae eu gwaith yn cael ei ysbrydoli'n fawr gan fioleg môr naturiol. Fel arsyllwr a gwyddonydd sy'n gwybod am fywyd a straeon y rhywogaethau a'r amgylchedd, mae'r hyn y maent yn ei amgylchynnu'n eu helpu i greu gwaith celf gweledol sy'n ddiddorol yn weledol. Maent wedi bod yn ysgrifennu ac darparu lluniau ar gyfer colofnau ac yn cael eu nodi mewn cylchgronau am flynyddoedd lawer, gan cyhoeddi eu llyfr cyntaf hefyd yn 2019, "Wonderous British Marine Life: A Handbook For Coastal Explorers."

   

 • Molara
  Artist Cyswllt
  Mae Molara yn gantores, cyfansoddwraig, athro a pherfformiwr ysbrydoledig, a'i daid mamol yn un o sylfaenwyr cymdeithas George Formby, a chefnder ei dad oedd Fela Kuti. Ar ôl gradd mewn drama a llenyddiaeth Ffrangeg, aeth Molara ymlaen i fod yn aelod gwreiddiol o'r arloeswyr dawns dub Zion Train. Wedi hynny bu'n canu a recordio gydag ystod eang o fandiau ac artistiaid sy'n cynnwys Mad Professor, Femi Kuti, The Ruts DC a Baka Beyond.

   

 • Rowan O’Neill
  Mae Rowan O'Neill yn artist ac yn wneuthurwr perfformio annibynnol o Felinwynt sydd â thros bymtheng mlynedd o brofiad o weithio ar y cyd â chymunedau ar brosiectau creadigol yng Ngorllewin Cymru. 

   

 • Anna Sherratt
  Community Producer
  Mae Anna yn awdur, cynhyrchydd, cyfarwyddwr, dylunydd sain a hwylusydd sy'n byw yn Aberystwyth. Mae wedi bod yn gweithio o bell gyda SPAN ers 2020 pan gymerodd rôl rhaglennydd ar gyfer eu rhaglen ddigidol gyfan gyntaf erioed fel rhan o brosiect "Celfyddydau o Bell" a ariennir gan Gyngor y Celfyddydau, ac ers hynny mae wedi parhau i gydweithio ar brosiectau amrywiol gan gynnwys prosiect arloesol "Theatr Soffa" fel cyfarwyddwr cymunedol. 

   

 • Nia Lewis
  Animator
  Mae'r Cydlynydd Celfyddydau ac Iechyd, Nia Lewis, yn eiriolwr angerddol er budd cyfranogiad y celfyddydau, ar ba bynnag lefel.  Mae'n rheolwr prosiect, yn hwylusydd ac yn wneuthurwr a dylunydd tecstilau profiadol. Mae Nia wedi gweithio gyda Span ar amrywiaeth o brosiectau dros y 5 mlynedd diwethaf.

   

 • Hannah Rounding
  Mae Hannah Rounding yn gweithio'n rhan amser fel gweithiwr cymorth ac artist/darlunydd rhan amser. Mae hi'n darlunio llyfrau lluniau plant ac yn hwyluso sesiynau celf creadigol gan gynnwys clwb animeiddio stop-symud a sesiynau celf natur awyr agored i helpu i ddyfnhau cysylltiad pobl â natur a gwella eu hymdeimlad o les. Yn ei hamser hamdden, mae Hannah yn pendroni ar lwybrau'r arfordir ac yn plymio i'r ardal. môr oer a chariadus yn tueddu at ei gardd a'i chynllwyn llysiau.

   

 • Jacob Whittaker
  Mae'r artist a'r gwneuthurwr ffilmiau o Gymru, Jacob Whittaker, yn byw yn Aberteifi, Ceredigion. Mae'r gwaith yn cynnwys gosod sain a fideo, yn ogystal â phrosiectau cyfranogol a ffilm ddogfen i artistiaid, grwpiau lleol a sefydliadau cymunedol.

   

 • Gemma Green-Hope
  Mae Gemma Green-Hope yn animeiddiwr, cyfarwyddwr ac artist o Gymru. Mae ganddi 10 mlynedd o brofiad animeiddio ac mae wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau lleol a rhyngwladol. Ymhlith y cleientiaid mae Llyfrau Penguin, Tate, The School of Life, Sony Music ac ITV.

   

 • Ceri Ashe
  Ceri is an actor, writer and founder of Popty Ping Productions theatre company. Ceri has worked with SPAN since 2020 when she was commissioned to create 'Lockdown Tales: Making Bread & Babies' and 'Bara & Babanod.'

   

 • Sam Walton
  Mae Sam Walton yn artist aml-ddisgyblaeth sydd wedi'i lleoli ym Mryste. Ei brif ffurfiau ar fynegiant yw drwy wneud ffilmiau a chyfansoddi a chynhyrchu cerddoriaeth. Mae ei waith wedi ei wreiddio o fewn arddulliau storïol a dogfennol. Mae ei ymdeimlad o hunaniaeth yn gorwedd o fewn Sir Benfro, gan dyfu i fyny ychydig y tu allan i Hwlffordd.

   

 • Billy Maxwell Taylor
  Fel ymarferydd symud, mae Billy Maxwell Taylor yn ymdrechu i ysbrydoli llonyddwch a synfyfyrio mewn byd sydd bob amser ar symud. Mae hyn ar ffurf gwaith perfformio, curadu synhwyraidd, comisiynau, a chreu profiadau symud gyda The Motion Pack.

   

Ymddiriedolwyr

 • Catherine Davies
  Ymddiriedolwr SPAN ers 2014 pan ymddeolodd fel Prif Weithredwr Hafan Cymru, elusen genedlaethol Cymru sy'n cefnogi pobl sy'n profi cam-drin domestig, ar ôl 35 mlynedd o weithio ym maes digartrefedd a cham-drin domestig. Mae ganddo brofiad helaeth o reoli ar lefel uwch, o ran pobl ac adnoddau, a sgiliau da mewn rheoli strategol, rhwydweithio, codi cyllid, ymdrin â llywodraeth leol a chenedlaethol, a rheolaeth ariannol. Cyfarwyddwr Fron Farm Retreat, Cadeirydd Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin, ac Y Cadeirydd o gymdeithas budd cymunedol sy'n gobeithio prynu tafarn leol ac yrru canolfan gymunedol.

   

 • Stuart D. Berry
  Mae Stuart yn gweithio ar hyn o bryd i elusen datblygu cymunedol seiliedig yn Sir Benfro, PLANED, lle mae'n arwain tîm sy'n gweithio gyda chymunedau ar draws Sir Benfro ar nifer o brosiectau diwylliant, treftadaeth a thwristiaeth. Cyn hynny, mae gyrfa Stuart wedi canolbwyntio ar y sector treftadaeth, gan weithio ar gyfer gwasanaethau amgueddfeydd yn Sheffield a Gloucester cyn treulio naw mlynedd yn Amgueddfa Glofaol Genedlaethol Lloegr yng Nghaerffili. Mae Stuart hefyd wedi treulio amser fel ymgynghorydd amgueddfeydd llawrydd ac mae wedi gweithio fel Athro Saesneg yn Taiwan. Ar hyn o bryd, mae Stuart yn gwasanaethu fel aelod pwyllgor gwirfoddol i'r Rhwydwaith Dysgu Digidol, rhwydwaith cenedlaethol o weithwyr proffesiynol diwylliannol sy'n defnyddio technoleg ar gyfer ymgysylltu a dysgu cyhoeddus ac mae'n Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Wolfscastle yn ogystal, sydd wedi'i lleoli yng ngogledd Sir Benfro.

   

 • Sue Lewis
  Mae Sue Lewis wedi mwynhau gyrfa 30 mlynedd mewn newyddiaduraeth ac mae bellach yn canolbwyntio ar faterion cymunedol. Cafodd ei chynnwys yn ymgyrch £12m i adfer Castell Aberteifi ac mae'n gweithio ar brosiect ar hyn o bryd i ailadeiladu neuadd gymunedol yn Aberporth. Fel mam i bum, mae hi'n gynghorydd cymunedol, llywodraethwyr ysgol, yn ogystal â chadeirydd Fferm Gofal Clynfyw yn Abercych. Mae ganddi angerdd dros y celfyddydau, treftadaeth a gwleidyddiaeth leol.

   

 • Rhidian Evans
  Mae Rhidian yn Brif Swyddog gyda Menter Iaith Sir Benfro ac wedi gweithio i’r sefydliad ers 20 mlynedd. Yn ystod y blynyddoedd mae cydweithio agos wedi bod ar brosiectau cymunedol rhwng y Fenter â Chelfyddydau Span ac wrth ymuno â’r Bwrdd edrychir ymlaen at gryfhau a datblygu hyn ymhellach a chael cynnig cymorth wrth drefnu digwyddiadau Cymraeg.

   

 • Carys Mol
  Mae Carys Mol yn Gynhyrchydd Creadigol ac yn un o’r Hwyluswyr Lles cyntaf sy’n gweithio yn y diwydiant teledu a ffilm yng Nghymru. Mae ei hymarfer cynhyrchu yn rhyngddisgyblaethol, gan weithio ar draws theatr, celfyddydau awyr agored, cerddoriaeth, celfyddydau gweledol a phrosiectau cymunedol yng Nghymru (Theatr Hijinx, Articulture). Mae ganddi brofiad arbennig o gefnogi artistiaid ag anghenion mynediad, gan gyd-ddylunio fframweithiau sy’n helpu pobl i greu yn y ffyrdd sy’n gweithio orau iddyn nhw. Mae Carys yn gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg ac ar hyn o bryd mae’n Gydymaith Cyngor Celfyddydau Cymru (2023-25). 

   

 • Déa Neile-Hopton
  Déa yw Artist, Gwehyddwr Basgedi ac athro sgiliau syrcas, gyda chefndir mewn celfyddydau, dawns, ac ymarfer corff. Fel unigolyn Du Prydeinig Neuroddiwyrgedig (awtistig ac Adhd) gyda phlant Neuroddiwyrgedig, mae’n dod â llawer o brofiad bywyd a mewnwelediad i gefnogi SPAN i barhau i ddatblygu ac i fod yn fwy cynhwysol i elfennau lleiafrifol o’n cymuned. Mae hi’n gweld SPAN fel canolfan gelfyddydol hanfodol bwysig mewn ardal wledig iawn ac yn defnyddio’i safbwynt unigryw ar fywyd fel person aml-leiafrifol i wella’r posibiliadau creadigol ar gyfer pobl fel hi. Pobl, sydd mewn sefydliadau eraill, efallai na fydd ganddynt y cyfle neu’r gallu i siarad am yr hyn y maent ei angen gan y celfyddydau yn eu cymuned.

   

 • Jonathan Chitty
  Jonathan yw Gweithredwr Cyllid profiadol ac ar hyn o bryd mae'n Brif Swyddog Cyllid a Chyfarwyddwr Gweithredol ym Mhorthladd Aberdaugleddau. Gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn cyfrifo ac ariannu, mae gan Jonathan hefyd wybodaeth eang am reoli cyffredinol fel gwneud penderfyniadau strategol, negodi, rheoli prosiect, cynllunio adnoddau a chyllid corfforaethol. Mae Jonathan yn byw yn Ne Sir Benfro gyda'i deulu ifanc ac mae'n frwd dros wella canlyniadau i gymunedau lleol ac am sicrhau bod Sir Benfro yn cartref bywiog, cynhwysol ac yn lle hwyliog i genedlaethau'r dyfodol.

   

Cydraddoldeb

SPAN Arts yw’n weithredol ac yn gyhoeddus yn erbyn hiliaeth, gwrthalluoldeb wrth anabledd, gwrthalluoldeb wrth lesbiaiddiaeth, a gwrthalluoldeb wrth drawsrywioldeb.

Mae’r egwyddor graidd anhygyrch hon yn llywio pwy rydym yn partneriaethu â hwy, pwy rydym yn ymgynghori â hwy am gefnogaeth, pwy rydym yn cyflogi, sut rydym yn gweithio, a phwy rydym yn gweithio gyda hwy.

Byddwn yn defnyddio’r celfyddydau, ein rhaglen, a’n safle, i alw am anghydraddoldeb a herio rhagfarn ar draws y sir.

Iaith Gymraeg

SPAN yw sefydliad dwyieithog balch gyda staff Cymraeg, aelodau o’r bwrdd, gwirfoddolwyr, artistiaid, ac rhaglennu Cymraeg a Chymraeg ar ein gwefan.

Rydym yn deall pwysigrwydd a lle mae’r Iaith Gymraeg yn ei chael yn ein cymuned ac yn ein cynnig diwylliannol ein hunain.

Amgylchedd

Ein nod yw lleihau ein heffaith garbon trwy fuddsoddi mewn gwaith digidol a blaenoriaethu’r amgylchedd yn ein prosesau penderfynu.

Hanes byr

 • 1986 Sefydlu Celfyddydau Cymunedol Taf a Cleddau
 • 1987 Ein Gŵyl Blant gyntaf (yn cynnwys perfformwyr megis No Fit State Circus)
 • Tua 1990 Sicrhau ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru am y tro cyntaf
 • 1998 Newid ein henw i Rwydwaith Celfyddydau De Penfro
 • 2001 Dod yn gwmni cyfyngedig trwy warrant dan yr enw SPAN
 • 2004 Prosiect datblygu SPAN – Prosiect 3 blynedd yn mynd â’r celfyddydau i’r pentrefi
 • 2006 Prynu adeilad SPAN ar Waun y Dref, Arberth gyda chyllid o’r rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.
 • 2008 Sefydlu Gŵyl Llais A Cappella Arberth
 • 2014 Lansio cenhadaeth ‘Arts for Everyone/Celfyddydau i Bawb’ SPAN.
 • 2015 Sicrhau cyllid tair blynedd gan y Loteri Fawr ar gyfer Y Prosiect Llawen
 • 2015 Y  Parêd Llusernau Afon Goleuadau cyntaf yn Hwlffordd mewn partneriaeth â Gofod i Greu
 • 2018 Sicrhau cyllid amrywiol ar gyfer prosiectau i gyflawni nifer o agendâu newid cymdeithasol   allweddol ar draws Sir Benfro.
 • 2019 Mabwysiadu gweledigaeth newydd o Gelfyddydau ar Gyfer Newid Cymdeithasol yng Nghymru Wledig
 • 2020 Pandemig COVID-19 – Gweithredu ar-lein yn unig
 • 2021 Addaswyd y rhaglen SPAN i anghenion y byd ar ôl covid, gan symud tuag at brosiectau sy’n archwilio’r berthynas rhwng y celfyddydau, iechyd, a lles.
 • 2022 Croesawyd y cyfarwyddwr newydd Bethan Touhig-Gamble, cynhaliwyd digwyddiadau byw unwaith eto, a dechreuwyd broses cyd-greu newydd ar gyfer prosiectau SPAN, ar y cyd â’r gymuned

Cysylltwch â ni

 

Fôn: 01834 869323
Twitter: @spanarts 
Facebook: facebook/spanarts
E-bost: info@span-arts.org.uk
Cyfeiriad: Span Arts
Town Moor
Moorfield Rd
Narberth
Pembrokeshire
SA67 7AG

Dod o hyd i ni