Archebu, hygyrchedd a gwybodaeth - Span Arts
21786
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21786,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Archebu, hygyrchedd a gwybodaeth

Gwybodaeth am docynnau

Consesiynau:

 • Hawlwyr pensiwn y wladwriaeth, budd-dal analluogrwydd neu lwfans ceisio gwaith
 • Myfyrwyr llawn amser
 • 16 oed ac iau

Arall:

 • Mae gan bobl anabl yr hawl i ddod â’u gofalwyr am ddim fel rhan o’r cynllun Hynt cenedlaethol
 • Mae plant 14 oed ac iau yn gymwys ar gyfer pris plentyn
 • Mae plant bach 2 oed ac iau yn gymwys ar gyfer mynediad am ddim
 • Mae tocynnau teulu’n cynnwys unrhyw 4 person
 • Prynwch 10 tocyn ar gyfer yr un digwyddiad a chael un am ddim

Cyfeillion SPAN- gostyngiad ar bris tocynnau 

Termau ac Amodau

Ad-daliadau

Nid yw’n bolisi gennym ni i gynnig ad-daliadau ar gyfer tocynnau a brynwyd. Byddwch cystal â gwirio’ch tocyn ar ôl lei brynu gan nad yw’n bosibl bob amser i gywiro camgymeriadau ar ôl prynu.

Preifatrwydd.

Rydym yn parchu’ch preifatrwydd ac yn diogelu’r holl fanylion personol rydych yn eu darparu pan brynwch docynnau. Caiff y wybodaeth rydych yn ei darparu dim ond ei defnyddio gan Gelfyddydau SPAN at bwrpasau darparu gwasanaethau ac i’ch hysbysebu am newyddion, cynigion arbennig a digwyddiadau i ddod. Nid ydym yn danfon ein cronfa ddata at gwmniau allanol sy’n ymwneud â marchnata. Os, ar unrhyw adeg, yr hoffech i ni dynnu’ch manylion o’n cronfa ddata yna peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.  Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd llawn os gwelwch yn dda. Os ydych yn meddwl fod yna broblem â’r modd y mae Celfyddydau SPAN yn trin eich data mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiwn Gwybodaeth (ICO).

Diogelwch COVID

O ganlyniad i bandemig y firws COVID-19 mae adeilad SPAN yn Arberth ar gau i’r cyhoedd am gyfnod amhenodol.

Er hynny mae SPAN yn dal i fod yn hynod weithgar a phrysur ar-lein ac mae’n tîm yn parhau i weithio gartref.

Rydym yn falch iawn ein bod ni wedi llwyddo i barhau i ddarparu rhaglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol ar-lein yn unig ers Mawrth 2020. Ac rydym yn gwneud pob dim y gallwn i ddychwelyd at ddigwyddiadau a gweithgareddau byw mewn modd cyfreithlon, diogel  ac addas, sy’n ystyried staff, gwirfoddolwyr, cynulleidfaoedd ac artistiaid fel ei gilydd, pan godir cyfyngiadau.

Rydym yn wir obeithio y byddwn yn eich gweld wyneb yn wyneb cyn hir.

Cadwch yn iach, gyda llawer o gariad, SPAN.

CYRCHIAD: Byw

Sefydliad celfyddydau cymdeithasol heb leoliad penodol yw SPAN, yn cyflwyno rhaglen o gelfyddydau a digwyddiadau ar-lein ac ar draws Sir Benfro gan weithio o bell ac o’n swyddfa yn Arberth.

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o leoliadau a mannau cyfarfod yn cynnwys neuaddau pentref, canolfannau cymunedol a lleoliadau awyr agored ac rydym yn ymroddedig i sicrhau fod pob man cyfarfod yn hygyrch i bawb.

Er hyn, cynhelir rhai digwyddiadau mewn lleoliadau bychain gwledig neu yn yr awyr agored lle mae hygyrchedd weithiau’n gyfyngedig.

Caiff manylion am bob lleoliad eu cyhoeddi ar-lein ynghyd â gwybodaeth am y digwyddiad gyda manylion am barcio, parcio i’r anabl, toiledau, bwyd a diod a chyfleusterau sy’n addas i deuluoedd.

Gallwn hefyd ddarparu’r cyfleusterau hygyrchedd canlynol y gellir eu harchebu ar gais, cysylltwch â’r swyddfa am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda:

 • Tocynnau am ddim i ofalwyr
 • Lleoedd i gadeiriau olwyn
 • Archebu lle i gŵn cymorth
 • Dolenni sain

CYRCHIAD  ar-lein

Rydym hefyd yn cynnig mynediad i’r celfyddydau ar-lein trwy raglen fywiog ac amrywiol o weithgareddau y gellir eu cyrchu yma

Fel rhan o’n rhaglen ar-lein rydym yn ymroddedig i sicrhau y gallwn eich helpu i fynd ar-lein felly cysylltwch â thîm SPAN os ydych yn cael problemau.

Mae SPAN yn aelod o’r Grŵp Cysylltiadau Digidol yn Sir Benfro a gafodd  ei sefydlu fel rhan o’r rhaglen Gorllewin Cymru Iachach i sicrhau bod gwasanaethau digidol mor hygyrch â phosibl i ddefnyddwyr newydd.

Os hoffech fynd ar-lein er mwyn cymryd rhan, ond yn ansicr sut i gychwyn, gall Hwb Cymunedol Cyngor Sir Penfro eich helpu. Ffoniwch yr Hwb Cymunedol ar 01437 776301 os gwelwch yn dda neu ebostiwch communitycovid19@pembrokeshire.gov.uk am wybodaeth bellach.

Fel arall gallwch ddod o hyd i’n Cyngor Zoom ar gyfer Gweithdai Ar-Lein.

Gallwch ddarllen mwy am ein mesurau diogelu ar gyfer cynhadledda ar-lein a’n côd ymddygiad.

Yr Iaith Gymraeg

Mae SPAN yn ymroddedig i’r hawl sylfaenol sydd gan bawb sy’n dymuno hynny  i  gael mynediad at ein gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a byddwn yn ymdrechu i gadw at yr egwyddor wrth gyflawni’n gwasanaethau.