Creative Connections - Span Arts
26493
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26493,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Creative Connections

Mae bod yn ofalwr yn rôl heriol ac anhunanol sy’n aml yn gadael amser i chi, ar gyfer hunanofal a thwf personol. Fodd bynnag, gan gydnabod pwysigrwydd meithrin ysbryd creadigol rhywun ac adeiladu cymuned gefnogol, mae’r rhaglen Cysylltiadau Creadigol yma i gynnig cyfle unigryw i ofalwyr archwilio sgiliau newydd, meithrin cysylltiadau ystyrlon, a chymryd ennyd drostynt eu hunain.

Rhaglen Creative Connections

Sesiynau Creadigol Wythnosol Am Ddim:

Ddechrau o fis Ionawr ac yn parhau tan fis Mawrth 2024, mae’r wyth sesiwn wythnosol hon yn addo profiad adfywio i ofalwyr. P’un a ydych yn gofalu am aelod o’r teulu, ffrind, neu’n gweithio’n gofalwr broffesiynol, mae’r sesiynau hyn wedi’u cynllunio gyda chi mewn golwg.

Ar gyfer pob oedran:

Mae’r rhaglen hon yn cydnabod bod ofalwyr yn gallu bod yn unrhyw oedran. Bydd dau ddigwyddiad gweithdy ar wahân yn darparu ar gyfer y rhai dros 18 oed a’r demograffig ac o dan 18 oed. Mae hyn yn sicrhau bod pawb, waeth beth fo’u hoedran, elwa o’r profiad Cysylltiadau Creadigol.

Adeiladu pontydd trwy greadigrwydd:

Prif nod y gweithdai hyn yw meithrin cysylltiadau ymhlith gofalwyr. Yn aml yn cael eu hynysu gan ofynion eu cyfrifoldebau, gall gofalwyr ddod o hyd i gysur a dealltwriaeth yng nghwmni eraill sy’n rhannu heriau tebyg. Mae’r gweithdai yn darparu llwyfan ar gyfer deialog, profiadau a rennir, a’r cyfle i adeiladu rhwydwaith cefnogol.

Datgloi eich potensial creadigol:

Mae gan greadigrwydd y pŵer i wella ac adfywio. Mae’r sesiynau hyn wedi’u crefftio i alluogi gofalwyr i archwilio a gwella eu sgiliau creadigol, gan ddarparu allfa ar gyfer hunanfynegiant a thwf personol. O baentio a chrefftio i ysgrifennu a cherddoriaeth, mae’r rhaglen yn cynnig ystod amrywiol o weithgareddau sy’n addas ar gyfer diddordebau amrywiol.

Lluniaeth a Chludiant Am Ddim:

Gan ddeall yr heriau logistaidd mae gofalwyr yn aml yn eu hwynebu, mae’r rhaglen Cysylltiadau Creadigol yn mynd y filltir ychwanegol drwy gynnig lluniaeth am ddim yn ystod y sesiynau. Yn ogystal, darperir cludiant os oes angen, gan sicrhau y gall cyfranogwyr ganolbwyntio ar y profiad heb boeni am ymarferoldebau.

Pam mae Cysylltiadau Creadigol yn Bwysig:

Y tu hwnt i fanteision uniongyrchol dysgu sgiliau newydd a chreu cysylltiadau, nod Creative Connections yw creu effaith cryfach. Drwy fuddsoddi yn llesiant gofalwyr, mae’r rhaglen yn cyfrannu at wella deinameg rhoi gofal yn gyffredinol, gan feithrin perthnasoedd ac amgylcheddau iachach ar gyfer gofalwyr a’r rhai y maent yn gofalu amdanynt.

For more information contact Bethan via info@span-arts.org.uk