Criw Celf - Span Arts
22189
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-22189,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Criw Celf

Dosbarthiadau meistr i blant

Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?

Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span.

Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfyddydau gael profiad cadarnhaol creadigol ar ddiwedd blwyddyn sydd wedi bod mor heriol.

Sut i gymryd rhan

Gwybodaeth I Rieni ac Athrawon

Am bwy  rydym ni’n chwilio?

Pobl ifanc blynyddoedd 5 neu 6 (9-11 oed) lefel Cynradd sy’n greadigol, llawn dychymyg ac yn frwdfrydig am y pwnc. Efallai eu bod nhw’n hoffi tynnu lluniau, paentio, gwneud pethau neu adeiladu, efallai eu bod nhw’n treulio’u hamser yn creu cymeriadau, yn animeiddio neu’n tynnu ffotograffau. Dyma’r unigolion crefftus y byddem wrth ein bodd yn eu gweld yn gwneud cais i fod yn rhan o’n rhaglen Criw Celf Cynradd.

Beth mae’r rhaglen yn ei gynnwys?

Pum gweithdy dosbarth meistr mewn amrywiaeth o feysydd Celf a Dylunio.

Cyfle i gael y profiad o weithio ochr yn ochr ag artistiaid a dylunwyr proffesiynol

Arddangosfa grŵp ar-lein yn dangos y gwaith sydd wedi ei greu yn ystod  dosbarthiadau meistr Criw Celf.

I wneud cais bydd rhaid i bob ymgeisydd anfon y canlynol atom:

  • Darn o waith creadigol. Gall hyn fod yn unrhyw beth o’ch dewis: – hunan bortread efallai, neu ffotograff diddorol rydych chi wedi’i dynnu, paentiad, cerflun neu ddarn o animeiddio, Ni does angen anfon y gwreiddiol, bydd ffotograff neu ffeil ddigidol arall yn iawn.
  • Datganiad byr yn dweud pam byddech chi’n hoffi ymuno â’r Criw Celf Cynradd (dim mwy na 50 gair).

Byddwch cystal â chynnwys manylion cyswllt yr ymgeisydd, yn cynnwys enw, oed, cyfeiriad, e-bost a rhif ffôn, yn ogystal ag enw ysgol yr ymgeisydd a’r athro celf.

Rhaid anfon rhain drwy e-bost at  info@span-arts.org.uk erbyn 5.00pm, Dydd Llun Mai 31 ain

Gall pob ysgol enwebu hyd at 12 myfyriwr sy’n dangos brwdfrydedd, dychymyg a gallu ym meysydd celf, crefft neu ddylunio. Gall athrawon anfon hwn fel un cais mawr.

Mae ffi o £40 ar gyfer y cwrs, gofynnir i gyfranogwyr dalu pan fyddant yn cael eu derbyn i’r cwrs. Er hynny mae bwrsari bach ar gael ar gyfer y rhai sy’n methu a fforddio’r gost- rhowch wybod i ni os yw hyn yn berthnasol.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn cysylltwch â SPAN: info@span-arts.org.uk