Straeon Cariad at Natur - Span Arts
24768
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-24768,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

Straeon Cariad at Natur

Comisiwn celfyddydau amgylcheddol

Rydym yn gwahodd artistiaid ac ymarferwyr creadigol i anfon eu syniadau atom ar gyfer gwaith newydd fel rhan o’n comisiynau Straeon Cariad at Natur.

Mae angen i bob syniad ymateb mewn rhyw ffordd i’r ysbardun Yr Amgylchedd.

Beth ydyn ni’n ei olygu gan yr Amgylchedd?

Defnyddiwn y gair hwn yn ei gyd-destun ehangaf posibl:

 • Gallai gael ei ysbrydoli gan, neu mewn ymateb i, ein hamgylchedd ffisegol naturiol boed yn drefol neu’n wledig, mynyddoedd neu arfordir, caeau neu goedwigoedd.
 • Gallai fod yn facro neu ficro, o’r cyd-destun byd-eang i ficrobioleg
 • Mae angen i bob syniad ymateb mewn rhyw ffordd i’r ysbardun Yr Amgylchedd.
 • Gallai fod yn argyfwng hinsawdd rydym i gyd yn ei wynebu, o her fyd-eang i weithredoedd personol bob dydd
 • Gallai fod ein perthynas ni â’r amgylchedd, ei bwysigrwydd, ei effaith neu ei werth ar raddfa bersonol, gymunedol neu gymdeithasol.
 • Gallai fod yn unrhyw un o’r pethau hyn neu’n ddim un ohonynt, gofynnwn i chi ddiffinio beth mae’n ei olygu mewn perthynas â’ch syniad.

Gwaith celf gan Emma Baker

Beth rydym yn chwilio amdano

Syniadau sy’n:

 • Dod o’r galon.
 • Yn ysbrydoledig, yn arloesol, ac yn greadigol.
 • Yn uchelgeisiol, yn bryfoclyd, ac yn atyniadol.
 • Ydy Sir Benfro/Gorllewin Cymru yn canolbwyntio ond yn genedlaethol a/neu yn berthnasol yn fyd-eang.
  Cofleidio ystyr eang yr Amgylchedd, o’n gofodau a’n tirweddau naturiol ac adeiladu i realiti’r argyfwng hinsawdd.
 • Deall er bod straeon caru yn aml yn gadarnhaol ac yn ddyrchafol, nid oes gan bob un ohonynt ddiweddglo hapus. Gall yr amgylchedd fod yn rhywbeth sy’n cynnig cyfoethogi, ysbrydoliaeth, ac adnewyddu, yn yr un modd mae’n rhywbeth sydd dan ymosodiad ac yn cael ei gam-drin.
 • Rydym yn croesawu syniadau sy’n ymateb i naill ai neu ochrau golau a thywyll y stori.
 • Cynnig cymysgedd o leoliadau ar draws y sir.

Rydym yn agored i unrhyw ffurfiau celf o gelf weledol a chrefft, ysgrifennu creadigol a barddoniaeth, theatr, drama, dawns, sain, cerflunwaith, a gwaith 3D, gwaith amser a digidol ac arfer sy’n seiliedig ar gyfranogiad yn unig.

Rydym yn croesawu syniadau sy’n digwydd yn bersonol, y tu mewn neu’r awyr agored, hybrid neu’n ddigidol fel rhan o’r comisiwn hwn.

Disgwyliwn weld rhyw elfen o ymgysylltu cymunedol/cyhoeddus o fewn y comisiwn, boed hynny’n ganolog i’r broses greadigol neu fel rhan o rannu/sioe/arddangosfa/perfformiad. Mae gennym gymaint o ddiddordeb yn y broses ag sydd gennym mewn unrhyw gynnyrch terfynol.

Wrth feddwl am eich syniad gofynnwn i chi feddwl am etifeddiaeth eich gwaith, a pha wahaniaeth y bydd yn ei wneud. Gallai hyn fod yr effaith ar y bobl sy’n ymwneud yn uniongyrchol â chi, gan gynnwys chi fel artist, neu gallai fod sut mae’n dylanwadu ar sut mae pobl yn meddwl, yn gweithredu, yn ymgysylltu neu’n teimlo am yr amgylchedd.

Rydym yn gobeithio parhau a datblygu’r comisiynau Storïau Cariad y flwyddyn nesaf ac yn agored i syniadau sydd â’r potensial i dyfu a datblygu drwy’r broses honno. Serch hynny, nid yw hyn yn ofyniad hanfodol.

Y Broses Gomisiynu

Y Proses

Gallwch gyflwyno eich syniad ar unrhyw adeg ar ôl 1af o Fehefin 2023. Gallwch ymateb yn uniongyrchol i’r briff hwn, fel y nodir isod, neu dod i un o hyd at 3 sesiwn agored y byddwn yn eu cynnal ar-lein ac yn bersonol i ofyn cwestiynau neu siarad am eich syniad cyn ei gyflwyno. Nid oes rhaid i chi ddod i un neu fwy o’r sesiynau hyn er mwyn gwneud cais.

Rhaid cyflawni comisiynau a ddyfarnwyd ym mis Gorffennaf a mis Medi erbyn diwedd Tachwedd 2023, a rhaid cyflawni’r comisiwn a ddyfarnwyd ym mis Tachwedd erbyn diwedd Chwefror 2024.

Sesiynau agored

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu cynnal ddydd Mawrth, 26 Medi am 5pm. Bydd y rhain yn sesiynau grŵp sy’n anelu at artistiaid a gweithwyr creadigol, ac yn cael eu cynnal gan dim SPAN. Efallai y byddwn yn gwahodd aelodau o’r gymuned neu wirfoddolwyr SPAN i gymryd rhan i gynnig eu cymhelliad. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â director@span-arts.org.uk.

Sut i gyflwyno syniad

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno eich syniadau ar gyfer y comisiwn hwn mewn unrhyw fformat sy’n gweithio orau i gyfleu eich neges, gall fod yn ysgrifenedig, fideo neu sain.

Nid oes gennym gyfraddair o hyd i hyd fideo delfrydol, dim ond sicrhewch eich bod yn cwmpasu’r holl bwyntiau uchod. Peidiwch â theimlo bod angen i chi ysgrifennu nofel epig neu recordio ffilm hyd boblogaeth, ceisiwch gadw’r fformat yn fyr ac yn gryno.

Darllenwch y briff llawn yma:
Llawn Straeon cariad byr i fyd natur

Ar ôl i chi orffen, anfonwch y wybodaeth hon i info@span-arts.org.uk.

FAQ

A yw’r gelfyddyd hon fel mewn celf weledol neu a all fod yn unrhyw fath o gelf?

Bydd unrhyw fath o gelfyddyd yn cael ei ystyried, o waith theatr a pherfformiad, i waith gweledol, ysgrifenedig, digidol neu sain. Pa bynnag ffurf gelfyddyd rydych chi’n meddwl sy’n cyfleu’ch syniad.

A wnewch chi gefnogi celf gyhoeddus neu gerflunwaith?

Nid oes gan SPAN tir yn eiddo iddo nac hawliau i osod gwaith ar dir cyhoeddus. Os ydych yn cyflwyno syniad o’r fath, byddai angen ichi negodi’r hawliau i osod y gwaith ac mae’n rhaid i chi gael cynllun cynnal a chadw cytuno cyn y gellid comisiynu’r gwaith.

Oes rhaid i’r gwaith ddigwydd yng Ngorllewin Cymru?

Fel elusen wedi’i lleoli yn Sir Benfro, byddwn yn ffafrio gweithgarwch sy’n ymgysylltu â’n cymuned leol, ond byddwn yn ystyried syniadau creadigol sy’n digwydd y tu allan i’r ardal cyn belled â bod ganddynt gysylltiad lleol neu atseiniol mewn rhyw ffordd.

Ai rhaid imi wneud cais am £3,000 neu a allaf gyflwyno syniad llai?

Croesawir syniadau o wahanol raddfeydd yn fawr, os oes gennych syniad llai yr ydych yn chwilio am gefnogaeth ar ei gyfer, byddem yn falch i’w ystyried.

Mae fy syniad angen mwy na £3,000, a allaf gyflwyno syniad mwy?

Ar hyn o bryd, dim ond gyda’r gyllideb i wobrwyo hyd at £3,000 ym mhob cyfarfod panel, os na fyddwn yn dyfarnu’r holl arian mewn cyfarfod panel, bydd yn cael ei drosglwyddo i’r un nesaf, gan ganiatáu ystyried syniadau mwy neu fwy.

Ai’n gwaith rhaid digwydd yn Gorllewin Cymru? Fel elusen sy’n seiliedig ym Mhenfro, byddwn yn ffafrio gweithgareddau sy’n ymgysylltu â’n cymuned leol, ond byddwn yn

Comisiynau’r llynedd

The Gathering Tide gan Bronwen Gwillum & Gilly Booth

Our Branch the Stopped Singing gan Billy Maxwell Taylor

Songlines gan Charlotte Cortazzi & Sue Kullai

The Pull gan Sam Walton

Seed to Flight by Sarah Sharpe & Louise Carey