Prosiectau - Span Arts
17374
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17374,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Prosiectau

Prosiectau cyfredol

 • Protected: Myfi, Fy Hun, a Fi
  This content is password protected. To view it please enter your password below:
  Password:

   

 • Theatr Soffa
  Cwmni theatr cymunedol SPAN sy’n cael ei ffrydio’n fyw ar-lein.
  Mehefin 2020 - Presennol
  Cwmni theatr cymunedol newydd yw Theatr Soffa yn cyflwyno perfformiadau cymunedol wedi’u ffrydio’n fyw trwy gyfrwng Zoom yn y Gymraeg ac yn Saesneg

   

 • Côr Pellennig
  Rhagfyr 2017 - Mai 2018
  Prosiect canu a ddatblygwyd mewn ymateb i’r cynnydd mewn unigrwydd hirfaith a dwys ym mhrofiad pobl hŷn yn Sir Benfro

   

 • Rhwydwaith y Celfyddydau ac Iechyd
  Rhwydwaith newydd ar gyfer darpariaeth y celfyddydau ac iechyd yn Sir Benfro
  2021
  Mae SPAN wedi sefydlu rhwydwaith Celfyddydau ac Iechyd newydd yn Sir Benfro i adeiladu ar y dystiolaeth gynyddol gref sy’n dangos fod gan y celfyddydau rôl hollbwysig wrth drawsnewid cymunedau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysiad ac i wella iechyd a llesiant.

   

 • Criw Celf
  Dosbarthiadau meistr i blant
  Gorffennaf 2021
  Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?
  Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span. Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfy

   

 • Côr Pawb
  Côr Cymunedol Torfol
  Sefydlwyd yn 2015
  Bum mlynedd yn ôl cafodd Côr Pawb ei greu gan Gelfyddydau Span.

   

 • Corau Gofalgar
  Canu mewn lleoliadau gofal
  Sefydlwyd yn 2015.
  Rhaglen o weithdai canu mewn lleoliadau gofal yn Sir Benfro yw Corau Gofalgar  gan dargedu pobl hŷn a rhai sy’n byw gyda dementia.

   

 • Gŵyl Llais A Cappella Arberth
  Yr unig ŵyl o’i math yng Nghymru
  Sefydlwyd yn 1998
  Dathliad dyrchafol o’r llais a gynhelir bob dwy flynedd

   

 • Y Prosiect Caredigrwydd – Dangoswch e a Rhannwch e!
  Cymuned greadigol SPAN ar-lein
  Ebrill 2020 – Presennol
  Cymuned greadigol ar-lein ar gyfer Sir Benfro, wedi’i chreu i arddangos eich syniadau creadigol ac i helpu pobl i deimlo’n well.

   

Prosiectau diweddar

 • Celfyddydau Span i gynnal Sesiwn Holi Garddwyr BBC Radio 4
  Mae Celfyddydau Span yn cyflwyno sesiwn holi ‘Gardeners' Question Time BBC Radio 4’, sy'n dod i Arberth am y tro cyntaf erioed ar Ddydd Mawrth y 28ain o Fehefin 2022.

   

 • Perfformiad Nadoligaidd Theatr Soffa: Nadolig Plentyn yng Nghymru 
  Dysgwch mwy am ein perfformiadau Gaeafol Theatr Soffa!

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Cân y Ffordd Euraidd
  Song of the Golden Road
  June - December 2021
  A community produced radio ballad giving voice to the sounds, speech and songs of an ancient trackway: a route through the Preseli Heartlands. Workshops open to all.

   

 • Rhannu Bydoedd
  Rhan o ymateb SPAN i COVID ac ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd Sir Benfro
  2019
  Yn nhymor yr Hydref 2020 cyflwynodd SPAN amrywiaeth eang o weithdai ar-lein wedi’u harwain gan artistiaid er mwyn gwella cysylltioldeb cymdeithasol a lleihau unigrwydd ac ynysiad cymdeithasol i bobl o bob oed.

   

 • SPAN Digidol
  Mai 2018-2020
  Prosiect dwy flynedd wedi’i ariannu gan Leader a Chyngor Celfyddydau Cymru oedd SPAN Digidol. Cafodd ei gynllunio i agor y celfyddydau allan ledled Sir Benfro trwy ddatblygu dulliau newydd o gyflwyno gwasanaethau diwylliannol i ardaloedd gwledig trwy dechnoleg ddigidol.

   

 • Y Prosiect Llawen
  Rhaglen o weithgareddau celfyddydol a chymdeithasol yn Sir Benfro wledig.
  2015 -2018
  Prosiect tair blynedd wedi’i ariannu gan Gronfa’r Loteri Fawr i leihau ynysiad ac unigrwydd trwy’r celfyddydau a gweithgareddau creadigol cymdeithasol.

   

 • Parêd Llusernau Hwlffordd
  2015 -2018
  Rhwng 2015-19 bu SPAN yn cyd-gyflwyno’r Parêd Afon Goleuadau blynyddol yn Hwlffordd. Wedi’i sefydlu’n wreiddiol gan Gofod i Greu a’i gyflwyno mewn partneriaeth â SPAN fel rhan o’r ‘Lab’, prosiect celfyddydau ac adfywiad ar gyfer Hwlffordd, tyfodd y parêd llusernau Afon Goleuadau i fod yn ddigwyddiad ysblennydd a phoblogaidd iawn wedi’i gyflwyno gan SPAN mewn partneriaeth ag eraill. Mae Hwlffordd wedi mwynhau pedwar parêd llusernau ysblennydd ers 2015 gan ddod â miloedd o bobl at ei gilydd i rannu digwyddiad cofiadwy a dyrchafol ar gyfer y teulu cyfan Yn fuan iawn daeth y digwyddiad celfyddydol cyfranogol hynod yma’n ddigwyddiad blynyddol poblogaidd yng nghalendr Sir Benfro gan ddod ag artistiaid a’r gymuned at ei gilydd i greu achlysur i’w gofio wedi’i lunio gan thema neu stori newydd bob blwyddyn. Sefydlwyd y Parêd Afon Goleuadau i ysbrydoli ymdeimlad o gymuned a pherthyn yn Hwlffordd trwy ddigwyddiad ar raddfa fawr yn dathlu’r afon, y dref

   

 • Clwb Digi
  Clwb technoleg greadigol misol i bobl ifanc.
  2018 - 2020
  Clwb technoleg greadigol SPAN i blant 8-16 oed..

   

 • Map Digi Penfro
  Rhagfyr 2017 – Mai 2018
  Map dwfn ar-lein, wedi’i greu gan SPAN, lle gallwch gofnodi gwybodaeth sy’n bwysig i chi am y lleoedd rydych yn byw ynddynt neu’n teithio drwyddynt.

   

 • Cor Pawb
  Codwch Eich Llais Sir Benfro
  Cais i dorri record canu
  2020
  Yn Chwefror 2020 daeth Celfyddydau Span â phobl o bob oed at ei gilydd i ganu. Gyda Chôr Pawb a Grŵp A Cappella Ieuenctid Arberth yn cymryd lle blaenllaw, codwyd lleisiau mewn cytgord ar draws Sir Benfro fel rhan o Ŵyl Llais A Cappella Arberth 2020.

   

 • Celfyddydau o Bell
  Adeiladu rhwydweithiau cymunedol ar adeg COVID-19
  Gorffennaf 2020 – presennol
  Rhaglen gelfyddydol ar-lein, gan gadw pellter cymdeithasol, i leihau ynysiad ac unigrwydd, lleddfu gofidiau, straen a diflastod ac adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol yn Sir Benfro ar adeg Covid-19

   

 • Creu a Chysylltu
  2018 - 2021
  Mae Creu a chysylltu’n creu mwy o gyfleoedd i wirfoddolwyr gymryd rhan yn y celfyddydau trwy brofiadau gwirfoddoli diddorol ac yn helpu pobl i gyfrannu at adfywio a chyfoethogi bywyd yn eu cymunedau.