Uchafbwyntiau Diwedd y Flwyddyn SPAN Arts - Span Arts
26606
post-template,post-template-single-project,post-template-single-project-php,single,single-post,postid-26606,single-format-standard,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7,vc_responsive

Uchafbwyntiau Diwedd y Flwyddyn SPAN Arts

2023 yn dod i ben, roeddem am achub ar y cyfle hwn i edrych yn ôl ar y flwyddyn wych a gawsom yn SPAN. Hoffem ddiolch yn arbennig iawn i’n holl wirfoddolwyr, arianwyr a phob un sydd wedi dod i un o’n digwyddiadau, mae eich cefnogaeth barhaus yn golygu cymaint i ni!

Dechreuodd y gic chwarter cyntaf y flwyddyn gydag amrywiaeth o weithdai, perfformiadau a phrosiectau gan gynnwys:

 • Cyd-greu gyda phobl ifanc yng Nghlwb Ieuenctid Preseli
 • Cynnal gweithdy hi-hop, ysgrifennu gyda Fio ar gyfer eu cynhyrchiad o House of Jollof
 • Partneriaeth gydag Milford Haven Port Authority  i ddatblygu fideo Iechyd a Diogelwch dan arweiniad artistiaid gyda’r artist Gemma Green-Hope
 • Sesiynau Arwyddo a Rhannu wedi’u hwyluso gan yr artist Pip Lewis

Narberth A Capella Voice Festival 2023

Dechreuodd unig ŵyl cappella Cymru gyda gwledd canu. Roedd y cyngerdd dydd Sadwrn yn arddangos perfformiadau genre amrywiol, gan sicrhau rhywbeth i bawb. Roedd y triphlyg-fil trawiadol yn cynnwys pedwarawd 4 in a bar arobryn, y soprano eithriadol Lviv Khrystyna Makar, a’r ddeuawd Camilo Menjura & Molara, gan gyfuno rhigolau o America Ladin â cherddoriaeth gorawl.
Ynghyd â’r wledd a’r cyngerdd cynhaliwyd amrywiaeth o weithdai dros y penwythnos a daeth y digwyddiad i ben gyda pherfformiad gwych gan Côr Pawb.

The House of Jollof Opera cyflwyno profiad pop-up byw, gan gynnig danteithfwyd fegan Nigeria. Ynghyd â stori operatig 15 munud wedi’i dylanwadu gan hip-hop, aeth y sioe â chynulleidfaoedd ar daith o flas, arogl a rhythmau. Wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan yr artist o Gymru-Nigeria, Tumi Williams, gyda’r soprano enwog Gweneth Ann Rand, a’i gyfarwyddo gan Sita Thomas, yr Indiad Cymreig, nod y cynhyrchiad oedd herio canfyddiadau opera a pherfformiad byw, gan fynd i’r afael ag annhegwch o ran mynediad at gelf a diwylliant. Mae Tŷ Jollof Opera yn dathlu Cymru fodern, amlddiwylliannol.

Mae ymarferion Côr Pawb yn dechrau – daeth pobl o bob oed a gallu o bob rhan o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion at ei gilydd i ymarfer ar gyfer Gŵyl Llais Capella Arberth.

Fel rhan o’n prosiect Love Stories to Nature roedd y comisiwn diweddaraf o’r enw ‘Songlines’ yn gydweithrediad gyda’r artistiaid Charlotte Cortazzi a Sue Kullai.

Yn cael eu cynnal ar Draeth Whitesands yn Nhyddewi, gwahoddodd yr artistiaid gyfranogwyr i ddod ynghyd â rhacs neu ffon a thynnu aderyn yn y tywod i gyd-fynd â’u darlun celf tywod anferth.

Roedd y tywydd ar eu hochr wrth i deuluoedd, ffrindiau a dieithriaid ddod ynghyd i dynnu adar o bob lliw a llun sy’n gysylltiedig â Sir Benfro.

Wrth i’r gwanwyn ddechrau dod i’r amlwg, cawsom lu o ddigwyddiadau gwych gan gynnwys:

 • Y gosodwaith sain trawiadol Ein The Branch that Stopped Singing gan Billy Maxwell Taylor – comisiwn A Love Stories to Nature
 • Samara Van Rijswijk yn ymuno â’r tîm fel Cynorthwyydd Marchnata
 • Perfformiodd Point Youth Club yn Abergwaun eu sioe ffasiwn fel rhan o’n cyfres Prosiect Ieuenctid.
 • Sinfonia Cymru yn perfformio yn HWB
 • Roedd y Edge Youth Club yn arddangos arddangosfa a oedd yn cynnwys amrywiaeth o weithiau celf a ysbrydolwyd gan bwysigrwydd actifiaeth a hunanfynegiant.

Mae’r BIG Plant Sale yn ddigwyddiad arwyddocaol yn y calendr garddio ac mae’n chwarae rhan hanfodol i elusen SPAN.
Denodd Gwerthiannau Big Plant Sale eleni dros 1,600 o ymwelwyr, gan gynnig amrywiaeth drawiadol o flodau, perlysiau a phlanhigion llysiau, ynghyd â bwyd a cherddoriaeth. Bydd Big Plant Sale yn dachre flwyddyn nesaf ar 4 Mai 2024.

Mae Pererin Wyf / Is Oilithreach Mé / I am a pilgrim yn brosiect celfyddydol cyfranogol a geisiodd gysylltu â’r Cymry a’r Cymry a’r Iwerddon gan gyfeirio’n benodol at bererindod drawsffiniol newydd sy’n cysylltu Sir Benfro a Wexford. Cymerodd y prosiect ei deitl a’i ysbrydoliaeth o emyn o’r 18fed ganrif gan yr awdur toreithiog Cymreig William Williams Pantycelyn. Mae’r emyn wedi cael ei chanu i dôn Amazing Grace ers i’r gantores Gymreig Iris Williams wneud ei recordiad nodedig yn 1971.

Daeth y prosiect hwn i ben ym mis Mai 2023 gyda dangosiad ffilm ddogfen ar-lein a rhannu caneuon ac yna cyngerdd byr wedi’i ffrydio’n fyw yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Ym mis Mehefin aethom ar strydoedd Hwlffordd i gyflwyno The Scorched Earth Trilogy gan Music Theatre Wales

Tair opera celf stryd 10 munud ar gyfer diwedd y byd. Roedd perfformiadau newydd tair opera gelf ar y stryd fer yn adlewyrchu ar y drychineb amgylcheddol rydym yn ei hwynebu, a’r diffyg gweithredu difrifol yn yr hinsawdd. Trawsnewidiodd y sioeau y dref mewn ffordd nad yw’r gynulleidfa erioed wedi ei gweld o’r blaen.

Cynhaliodd SPAN a’r artist Di Ford ddigwyddiad lles a rhwydweithio ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a phobl greadigol yn Sir Benfro.
Cyfarfu’r mynychwyr â chydweithwyr, cyfoedion a phobl greadigol dros ginio i ymchwilio i ragnodi creadigol, ei fanteision iechyd cadarnhaol i gymunedau, a strategaethau hygyrchedd. Roedd y digwyddiad yn gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol, rhannu syniadau, deall rhagnodi creadigol, a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol a phobl greadigol o bob rhan o’r sir.

Gwnaethom eich gwahodd i gamu allan yn ystod misoedd yr haf, ymgolli mewn arddangosfeydd celf a llawer mwy!

 • Fe wnaethom gynnal Gwirfoddolwr Cymdeithasol ar gyfer gwirfoddolwyr newydd a hirsefydlog
 • Cynhaliwyd Shakespeare awyr agored gwlyb a gwyntog iawn yn Lampeter House!
 • Comisiynwyd yr artist Emily Laurens fel rhan o’n Prosiect Love Stories to Nature
 • Fel rhan o’n Prosiect We Move, cynhaliom ddiwrnod sgript gyda Phil Okwedy a Rose Thorn
 • Mae Ceris Ashe yn cynnal cyfres o weithdai fel rhan o’i chomisiwn gyda SPAN a Unlimited i greu darn theatr newydd.
 • Bethan Morgan yn ymuno â’r tîm fel Cynhyrchydd Cymunedol
 • Dyfarnwyd ArtsBoost yn ail Commissioning i Patient Experience yng Ngwobrau Cenedlaethol y Rhwydwaith Profiad Cleifion
 • Gwahoddir SPAN i ymuno â Phortffolio Celfyddydau Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Criw Celf, prosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn meithrin plant sydd â diddordeb brwd mewn celf. Trwy weithdai, cydweithiodd pobl ifanc ag artistiaid, gan ymchwilio i dechnegau creadigol amrywiol—o wehyddu helyg i gerflunwaith, gwneud pypedau, a darlunio. Yn diweddu gydag arddangosfa breifat yn adeilad yr SPAN, roedd yr artistiaid ifanc talentog yn arddangos eu creadigaethau i deulu, ffrindiau a’r gymuned leol. Amlygodd yr arddangosfeydd bywiog lu o dechnegau a dod â llawenydd i bawb a fynychodd.

Daeth Gweithdai Natur a gynhaliwyd yn ystod wythnos lawn olaf mis Gorffennaf fel rhan o’r Civic Week, â phobl leol ac ymwelwyr at ei gilydd ar gyfer dathliad wythnos o hyd o undod a llawenydd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cafodd cyfranogwyr amser bythgofiadwy yn cymryd rhan mewn gweithdai dan arweiniad yr artistiaid talentog Maïa Sparrow a Hannah Rounding, gan gyfuno creadigrwydd, natur a chymuned.

Gwnaethom gamu i leoliad prydferth East Angle Bay, yn swatio wrth geg dyfrffordd Aberdaugleddau trwy’r rhaglen ddogfen arobryn A Gathering Tide. Fel rhan o’n comisiwn Straeon Caru i Natur gan Bronwen Gwillam a Gilly Booth, cynhaliwyd y dangosiad ffilm ym mis Awst. Gallwch wylio’r rhaglen ddogfen lawn yma.

HOWL
Aeth y perfformiwr syrcas a theatr Claire Crook â ni ar daith bwerus yn dathlu pŵer, hud, ffantasi a’r gallu i oresgyn adfyd yn y perfformiad arial awyr agored hwn ym Maenordy Scolton.

Ni wnaeth misoedd y gaeaf ein rhwystro rhag cynnal rhai digwyddiadau craff, addysgiadol ac ysbrydoledig:

 • Mae Celeste Ingram yn ymuno â’r tîm fel Swyddog Datblygu. Cefnogir y rôl hon gan Raglen Interniaethau Creadigol C&B Cymru, sy’n rhoi graddedigion i sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant.
 • Fel rhan o’n prosiect We Move, cymerom ran yn lansiad 365 Hanes Pobl Dduon Cymru yn Amgueddfa Sain Ffagan, ynghyd â chynnal Parti Lansio Hanes Pobl Dduon Gorllewin Cymru yn Theatr y Byd Bach.
 • Comisiynwyd y ffotograffydd Lou Luddington fel rhan o’n Love Stories to Nature Commission.
 • Comisiynir Performwir theatr Mothers of Nature fel rhan o’n Love Stories to Nature Commission.
 • I orffen y flwyddyn rydym yn cynnal Gwobrau Gwirfoddolwyr i ddathlu’r holl waith caled y mae ein gwirfoddolwyr wedi’i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dechreuodd ein Cydlynydd Gwirfoddolwyr a’n Cynhyrchydd Cymunedol gyd-greu Ysgol Letterston gyda’r bobl ifanc i lunio brîff ar gyfer eu prosiect sydd ar ddod. Ers y sesiwn gyd-greu, comisiynwyd y cerddor Matthew Jones i gynnal cyfres o weithdai ysgrifennu caneuon gyda’r bobl ifanc a recordio cân.

Roeddem yn falch iawn o gynnal gweithdai yn Sir Benfro a Cheredigion ar gyfer The Privilege Café, lle bu’r cyfranogwyr yn trafod eu blaenoriaethau ac yn defnyddio eu braint am byth. Wedi’i sefydlu gan Mymuna Soleman i ddarparu lle croesawgar i leisiau ymylol, mae’n meithrin sgyrsiau a chynwysoldeb dilys. Mae’r platfform yn cydnabod braint wen fel sail i bob deialog, gan feithrin gofod diogel ar gyfer rhannu profiadau byw a chyfrannu at daith newid.

Cynhaliodd Emily Laurens a’i ffrindiau A Queer Date with Nature – digwyddiad llawen yn plymio i ecoleg cwiar. Trwy gemau, ymarferion a gweithgareddau creadigol, cafodd cyfranogwyr ddealltwriaeth ddyfnach o’r syniadau a oedd yn llywio ecoleg queer ac ecorywioldeb.
Roedd cysyniadau megis byw gyda planed a allai fod yn flêr ac yn anghyfforddus, herio syniadau ynghylch naturiol ac annaturiol, a dathlu gwytnwch y pethau bach a oroesodd ac a ffynnodd.

I orffen y flwyddyn, cynhaliwyd ein Cyngerdd Adfent Blynyddol yng Nghapel Pisga, a oedd yn cynnwys talentau eithriadol Jessica Robinson, soprano sy’n hanu o Sir Benfro a Chôr Meibion Hendy-gwyn ar Daf ar Daf eleni!

Diolch unwaith eto am eich cefnogaeth a dymunwn 2024 i chi yn 2024!