SPAN Digidol - Span Arts
21600
post-template-default,single,single-post,postid-21600,single-format-video,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive

SPAN Digidol

Prosiect dwy flynedd wedi’i ariannu gan Leader a Chyngor Celfyddydau Cymru oedd SPAN Digidol. Cafodd ei gynllunio i ymledu diwylliant ar draws Sir Benfro trwy ddatblygu ffyrdd newydd o gyflwyno gwasanaethau diwylliannol i gymunedau gwledig trwy dechnoleg ddigidol.

Cyrhaeddodd y prosiect dros 2,00 o gynulleidfaoedd byw a dros 27,000 o gynulleidfaoedd digidol ledled y sir a thu hwnt gyda chynrychiolaeth o bobl o bob oed.

Trwy raglen arloesol o 10 prosiect peilot cysylltodd Span â rhai o’r bobl fwyaf bregus, neu’n draddodiadol/ystrydebol llai hyderus/medrus yn ddigidol trwy brosiectau megis Map Digi Penfro, Cofio, Cân Sing ar-lein, Theatr Soffa, e-docynnau a chynulleidfaoedd Cyngerdd yr Adfent yng Nghapel Pisga. Cyflawnwyd rhai o’r rhain mewn cydweithrediad â Menter Iaith Sir Benfro a Chered.

Roedd y prosiect hefyd o gymorth i SPAN addasu’n gyflym i’r argyfwng COVID ac i fedru cyfrannu i’r ymateb cymunedol yn Sir Benfro trwy ddarparu rhaglen ar-lein ar gyfer y cyfnod clo 3 mis gan wasanaethu’r gymuned â phrofiad celfyddydol ar-lein i leddfu diflastod, straen ac unigrwydd ac i wella lles pobl.

Roedd pobl yn dweud bod eu hiechyd a’u llesiant yn well o ganlyniad i gymryd rhan mewn prosiectau gan ddangos fod cyfranogaeth mewn gweithgareddau celf yn ffactor i achosi pobl i ddatblygu eu sgiliau digidol.

Llwyddodd SPAN Digidol i gefnogi achos y rhaglen gynhwysiad digidol yn Sir Benfro ac i ddiogelu’r elusen at y dyfodol o ganlyniad i’r canlynol:

Lleihau ynysiad a chynnwys cyfleoedd cymdeithasol a diwylliannol a datblygiad sgiliau.

Roedd cyfranogwyr yn dweud fod cynnydd yn eu sgiliau, teimladau cadarnhaol, llesiant a hyder ar draws amrywiaeth o brosiectau gwahanol, dangosyddion ac adroddiadau gwerthuso.

Adeiladu corff o astudiaethau achos unigol a gasglwyd yn ogystal â llawer o dystiolaeth ac adborth sy’n adrodd hanesion unigol o ymgysylltiad a’r effaith ar fuddiolwyr.

Gwnaeth Span yn siŵr o fuddsoddi ychwanegol

Galluogi SPAN i addasu’n gyflym i weithio o bell ac ar-lein yn ystod y Pandemig Coronafirws gan arwain at  fedru cynnal darpariaeth celfyddydau creadigol ar gyfer ein cynulleidfaoedd ar yr adeg hynod dyngedfennol yma.

Galluogi SPAN i fuddsoddi yn ei isadeiledd technegol, staff, ymddiriedolwyr a sgiliau.

Codi proffil y sefydliad gan gyfrannu at ddeall fod gan y celfyddydau rôl allweddol i’w chwarae ym maes cynhwysiad digidol yng Nghymru.

 

“SPAN have always delivered high quality engagement and acted as a key link between the community and the arts…play a productive role in bridging link between the community engagement through the ‘arts’ and raising confidence and awareness of the practical use of tech and health”Marc Davies, Digital Communities Wales Project Manager