Straeon - Span Arts
17356
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17356,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Straeon

 • Dewch yn aelod o gast Theatr Soffa!
  Ymunwch â theatr gymunedol arloesol Celfyddydau Span, Theatr Soffa!

   

 • Perfformiad Nadoligaidd Theatr Soffa: Nadolig Plentyn yng Nghymru 
  Dysgwch mwy am ein perfformiadau Gaeafol Theatr Soffa!

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Gwrandewch Nawr: Baled Radio Cân y Ffordd Euraidd
  A radio ballad, an extended sound piece weaving together oral speech, ambient sound, traditional songs and newly created music and lyrics was created from the rich and deep material recorded.

   

 • Parti Gwrando Cân y Ffordd Euraidd
  Awr o hyd, hon yn cael ei lansio yn Nhafarn Sinc ar y 6ed o Dachwedd 2021. 

   

 • Y Tangnefeddwyr
  Ar Ddydd Sul Hydref 3ydd gwahoddir cantorion i ymuno a chôr unnos (Scratch Choir) arbennig er mwyn canu a recordio fersiwn o’r gân Y Tangnefeddwyr

   

 • Rydym yn hurio!
  We are seeking to recruit an enthusiastic, hardworking, and creative person to join our team.

   

 • Celfyddydau Span yn croesawu eu Cyfarwyddwr newydd!
  Mae’r staff a’r Bwrdd yn gyffrous iawn i groesawu Bethan Touhig Gamble fel Cyfarwyddwr newydd Celfyddydau Span!

   

 • Ymunwch â’n tîm!
  Celf fel Newid Cymdeithasol yng Nghymru Wledig CYFARWYDDWR CELFYDDYDAU SPAN Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau? Ydych chi eisiau’r cyfle i arwain sefydliad cyffrous a bywiog? Ydych chi’n feddyliwr creadigol gyda dawn drefniadaethol, dealltwriaeth ariannol a sgiliau da wrth ymdrin â phobl? Mae Celfyddydau Span, elusen gelfyddydau cymunedol a sefydlwyd ers 30 mlynedd, ac a leolir yn Arberth, Sir Benfro, yn chwilio am gyfarwyddwr newydd i gymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros weinyddu’r sefydliad, ei ddigwyddiadau a’i brosiectau,  o ddydd i ddydd. Yn gweithio gyda chorff ymroddedig o Ymddiriedolwyr, byddwch yn rheoli tîm bach o weithwyr a phrosiectau, gan  sicrhau cynaliadwyedd hir-dymor a rhaglen amrywiol o brosiectau a digwyddiadau byw a digidol yn y celfyddydau. Swydd ran-amser am 25 awr yr wythnos yw hon. Cyflog hyd at £30,000 y flwyddyn pro rata yn dibynnu ar brofiad. Am ragor o wybodaeth/pecyn ymgeisio, ewch i’n gwefan  www.span-arts.org.uk &

   

 • Calling all those who dare to dream!
  Indulge your imaginations and get your family working together to solve a mystery in the great outdoors!

   

 • Galw Allan am Artistiaid – Straeon  Cariad at Natur 
  Dyddiad Cau: Dydd Llun Gorffennaf 26ain
  Mae Celfyddydau Span yn gwahodd artistiaid, cerddorion, ymarferwyr creadigol a/neu gywiethfeydd wedi’u lleoli yng Ngorllewin Cymru i greu gwaith newydd ar gyfer ein prosiect haf Straeon Cariad at Natur.

   

 • Recriwtio Aelodau i’r Bwrdd
  Mae Celfyddydau Span yn awyddus i recriwtio aelodau newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i fod o gymorth i arwain a chefnogi’n tîm arweinyddiaeth drwy adferiad ac ail-agor.

   

 • Tîm Cynhyrchu Baled Radio – Briff
  Rydym yn gwahodd cynhyrchwyr sain/cerddoriaeth/radio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i weithio ar faled radio ddwyieithog wedi’i chyd-greu, sef Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road

   

 • Llogi Ystafell
  Stiwdio SPAN:
  Yn ogystal â bod yn ganolbwynt i’n gwirfoddoli a’n canolfan weinyddol, mae gan adeilad SPAN nifer o opsiynau ar gyfer llogi gan ddefnyddwyr allanol.

   

 • Criw Celf
  Dosbarthiadau meistr i blant
  Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?
  Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span. Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfy

   

 • Rhwydwaith y Celfyddydau ac Iechyd
  Rhwydwaith newydd ar gyfer darpariaeth y celfyddydau ac iechyd yn Sir Benfro
  Mae SPAN wedi sefydlu rhwydwaith Celfyddydau ac Iechyd newydd yn Sir Benfro i adeiladu ar y dystiolaeth gynyddol gref sy’n dangos fod gan y celfyddydau rôl hollbwysig wrth drawsnewid cymunedau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysiad ac i wella iechyd a llesiant.

   

 • Cor Pawb
  Codwch Eich Llais Sir Benfro
  Cais i dorri record canu
  Yn Chwefror 2020 daeth Celfyddydau Span â phobl o bob oed at ei gilydd i ganu. Gyda Chôr Pawb a Grŵp A Cappella Ieuenctid Arberth yn cymryd lle blaenllaw, codwyd lleisiau mewn cytgord ar draws Sir Benfro fel rhan o Ŵyl Llais A Cappella Arberth 2020.

   

 • SPAN Digidol
  Prosiect dwy flynedd wedi’i ariannu gan Leader a Chyngor Celfyddydau Cymru oedd SPAN Digidol. Cafodd ei gynllunio i agor y celfyddydau allan ledled Sir Benfro trwy ddatblygu dulliau newydd o gyflwyno gwasanaethau diwylliannol i ardaloedd gwledig trwy dechnoleg ddigidol.

   

 • Gŵyl Llais A Cappella Arberth
  Yr unig ŵyl o’i math yng Nghymru
  Dathliad dyrchafol o’r llais a gynhelir bob dwy flynedd

   

 • Dan y Wenallt
  Diolch am archebu’ch sedd Theatr Soffa ar gyfer cynhyrchiad Celfyddydau Span, Menter Iaith Sir Benfro a Cered o Dan y Wenallt Perfformir y darlleniad a ymarferwyd hyn yn fyw ar Fehefin 19eg 2020. Mae cast y cynhyrchiad yn aelodau’r gymuned – cyhoeddir rhestr lawn o’r cast fan hyn ar ôl y perfformiad. Mae’r perfformiad yn para tua 60 munud, caiff ei ystyried yn ‘PG’. Fydd na ddim toriad felly gwnewch yn siwr fod lluniaeth ysgafn gennych gerllaw! Fel deiliad tocyn gofynnwn yn gwrtais na fyddwch yn rhannu’r linc yma nac yn recordio’r perfformiad pan gaiff ei ddarlledu. Digwyddiad theatr byw wedi ei berfformio o bell yw hwn. I wylio’r cynhyrchiad ar sgrin lawn cliciwch ar y teitl Dan y Wenallt yng nghornel chwith uchaf y ffrâm sydd wedi’i mewnblannu isod. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau’r sioe! Os ydych wedi mwynhau’r perfformiad ac os hoffech wylio cynhyrchiadau tebyg yn y dyfodol a fyddech cystal ag ystyried gwneud cyfraniad i Span