Straeon - Span Arts
17356
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17356,bridge-core-2.3.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-22.3.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Straeon

 • Celfyddydau Span i gynnal Sesiwn Holi Garddwyr BBC Radio 4
  Mae Celfyddydau Span yn cyflwyno sesiwn holi ‘Gardeners' Question Time BBC Radio 4’, sy'n dod i Arberth am y tro cyntaf erioed ar Ddydd Mawrth y 28ain o Fehefin 2022.

   

 • Criw Celf: Galwad Allan i Artistiaid a Chyfranogwyr
  We are inviting West Wales based artists, musicians, creative practitioners and or collectives to create new work for our Summer project.

   

 • Ymunwch â’n tîm!
  Rydym yn awyddus i recriwtio person brwdfrydig, gweithgar a chreadigol i ymuno â'n tîm.

   

 • Perfformiad Nadoligaidd Theatr Soffa: Nadolig Plentyn yng Nghymru 
  Dysgwch mwy am ein perfformiadau Gaeafol Theatr Soffa!

   

 • Gwyliwch y ffilm fer yma am y broses o greu Can y Ffordd Euraidd
  Gwaith clywedol estynedig yw baled radio, yn plethu iaith lafar, sain amgylchynol, caneuon traddodiadol a cherddoriaeth a geiriau newydd.

   

 • Gwrandewch Nawr: Baled Radio Cân y Ffordd Euraidd
  A radio ballad, an extended sound piece weaving together oral speech, ambient sound, traditional songs and newly created music and lyrics was created from the rich and deep material recorded.

   

 • Parti Gwrando Cân y Ffordd Euraidd
  Awr o hyd, hon yn cael ei lansio yn Nhafarn Sinc ar y 6ed o Dachwedd 2021. 

   

 • Y Tangnefeddwyr
  Ar Ddydd Sul Hydref 3ydd gwahoddir cantorion i ymuno a chôr unnos (Scratch Choir) arbennig er mwyn canu a recordio fersiwn o’r gân Y Tangnefeddwyr

   

 • Rydym yn hurio!
  We are seeking to recruit an enthusiastic, hardworking, and creative person to join our team.

   

 • Celfyddydau Span yn croesawu eu Cyfarwyddwr newydd!
  Mae’r staff a’r Bwrdd yn gyffrous iawn i groesawu Bethan Touhig Gamble fel Cyfarwyddwr newydd Celfyddydau Span!

   

 • Ymunwch â’n tîm!
  Celf fel Newid Cymdeithasol yng Nghymru Wledig CYFARWYDDWR CELFYDDYDAU SPAN Ydych chi’n angerddol am y celfyddydau? Ydych chi eisiau’r cyfle i arwain sefydliad cyffrous a bywiog? Ydych chi’n feddyliwr creadigol gyda dawn drefniadaethol, dealltwriaeth ariannol a sgiliau da wrth ymdrin â phobl? Mae Celfyddydau Span, elusen gelfyddydau cymunedol a sefydlwyd ers 30 mlynedd, ac a leolir yn Arberth, Sir Benfro, yn chwilio am gyfarwyddwr newydd i gymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros weinyddu’r sefydliad, ei ddigwyddiadau a’i brosiectau,  o ddydd i ddydd. Yn gweithio gyda chorff ymroddedig o Ymddiriedolwyr, byddwch yn rheoli tîm bach o weithwyr a phrosiectau, gan  sicrhau cynaliadwyedd hir-dymor a rhaglen amrywiol o brosiectau a digwyddiadau byw a digidol yn y celfyddydau. Swydd ran-amser am 25 awr yr wythnos yw hon. Cyflog hyd at £30,000 y flwyddyn pro rata yn dibynnu ar brofiad. Am ragor o wybodaeth/pecyn ymgeisio, ewch i’n gwefan  www.span-arts.org.uk &

   

 • Calling all those who dare to dream!
  Indulge your imaginations and get your family working together to solve a mystery in the great outdoors!

   

 • Galw Allan am Artistiaid – Straeon  Cariad at Natur 
  Dyddiad Cau: Dydd Llun Gorffennaf 26ain
  Mae Celfyddydau Span yn gwahodd artistiaid, cerddorion, ymarferwyr creadigol a/neu gywiethfeydd wedi’u lleoli yng Ngorllewin Cymru i greu gwaith newydd ar gyfer ein prosiect haf Straeon Cariad at Natur.

   

 • Recriwtio Aelodau i’r Bwrdd
  Mae Celfyddydau Span yn awyddus i recriwtio aelodau newydd i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i fod o gymorth i arwain a chefnogi’n tîm arweinyddiaeth drwy adferiad ac ail-agor.

   

 • Tîm Cynhyrchu Baled Radio – Briff
  Rydym yn gwahodd cynhyrchwyr sain/cerddoriaeth/radio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru i weithio ar faled radio ddwyieithog wedi’i chyd-greu, sef Cân y Ffordd Euraidd / The Song of the Golden Road

   

 • Llogi Ystafell
  Stiwdio SPAN:
  Yn ogystal â bod yn ganolbwynt i’n gwirfoddoli a’n canolfan weinyddol, mae gan adeilad SPAN nifer o opsiynau ar gyfer llogi gan ddefnyddwyr allanol.

   

 • Criw Celf
  Dosbarthiadau meistr i blant
  Ydych chi’n nabod person ifanc talentog sy’n dwlu ar dynnu lluniau, gwneud, adeiladu a chreu?
  Mae Criw Celf Cynradd yn brosiect a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer plant sydd wedi dangos talent neu ddiddordeb arbennig mewn celf. Gall pob ifanc ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Sir Benfro wneud cais i fod yn rhan o’r prosiect creadigol cyffrous yma gyda Chelfyddydau Span. Dros gyfnod o wythnosau bydd y rhaglen yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ar-lein a rhai wyneb yn wyneb yn yr awyr agored. Bydd sesiynau wyneb yn wyneb ond yn digwydd pan fydd hi’n ddiogel, ac yn cydymffurfio â’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n bodoli. Bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i fwynhau pum dosbarth meistr wedi eu harwain gan artistiaid proffesiynol gan archwilio amrywiaeth o dechnegau a sgiliau celf. Dyma gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd sydd â diddordebau tebyg ac i ddysgu sgiliau newydd. Mae’n gyfle eithriadol sy’n galluogi i bobl ifanc sy’n dangos dawn a gallu yn y celfy

   

 • Rhwydwaith y Celfyddydau ac Iechyd
  Rhwydwaith newydd ar gyfer darpariaeth y celfyddydau ac iechyd yn Sir Benfro
  Mae SPAN wedi sefydlu rhwydwaith Celfyddydau ac Iechyd newydd yn Sir Benfro i adeiladu ar y dystiolaeth gynyddol gref sy’n dangos fod gan y celfyddydau rôl hollbwysig wrth drawsnewid cymunedau, mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysiad ac i wella iechyd a llesiant.

   

 • Cor Pawb
  Codwch Eich Llais Sir Benfro
  Cais i dorri record canu
  Yn Chwefror 2020 daeth Celfyddydau Span â phobl o bob oed at ei gilydd i ganu. Gyda Chôr Pawb a Grŵp A Cappella Ieuenctid Arberth yn cymryd lle blaenllaw, codwyd lleisiau mewn cytgord ar draws Sir Benfro fel rhan o Ŵyl Llais A Cappella Arberth 2020.

   

 • SPAN Digidol
  Prosiect dwy flynedd wedi’i ariannu gan Leader a Chyngor Celfyddydau Cymru oedd SPAN Digidol. Cafodd ei gynllunio i agor y celfyddydau allan ledled Sir Benfro trwy ddatblygu dulliau newydd o gyflwyno gwasanaethau diwylliannol i ardaloedd gwledig trwy dechnoleg ddigidol.